OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ

Gün gün, hafta hafta okuma yazmada nerede olduğumuzu  "Okuma Yazma Günlüğü" bölümünden takip edebilirsiniz.  Eğer ilgileniyorsanız.  işe "Ses Temelli Cümle Yöntemi"  hakkında bilgi edinmekle başlayabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki yazıyı okuyun.

İLK OKUMA-YAZMA ÖĞRETİMİ

     Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama, sıralama, sorgulama, sınıflama, ilişki kurma, analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerilerin de geliştirilmesini içermektedir. Bu süreçte Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma, iletişim kurma, problem çözme, karar verme, öğrenmeyi yaşam boyu sürdürme gibi becerilerin de geliştirilmesi beklenmektedir. Buradan hareketle, ilköğretim birinci sınıftan itibaren etkili bir okuma-yazma öğretimini gerçekleştirmek; düşünen, anlayan, sorgulayan, öğrenmeyi öğrenen, bilgiyi kullanabilen ve sorun çözebilen bireylerin yetişmesi amaçlanmıştır.

Çağın gereklerine ve öğrencinin gelişim düzeyine uygun bu becerilerin geliştirilmesi; bazı eğitim yaklaşım ve modellerini göz önünde bulundurulmasını gerektirmektedir. Bunlar: Çoklu Zekâ, Yapılandırmacı Yaklaşım, Beyin Temelli Öğrenme, Öğrenci Merkezli Öğrenme, Bireysel Farklılıklara Duyarlı Öğretim gibi yaklaşım ve modeller olmaktadır. Bu yaklaşım ve modeller çerçevesinde geliştirilen yeni Türkçe Öğretim Programı’nda ilk okuma – yazma öğretimine ayrı bir önem verilmiş ve yöntem olarak Ses Temelli Cümle Yöntemi’nin kullanılması ön görülmüştür.

Türkçe Öğretim Programı’nda ilk okuma-yazma öğretimi Türkçe öğretiminin beş öğrenme alanı ile birlikte ele alınmış; içerik, yöntem ve uygulamaya ilişkin bilgiler ayrıntılı olarak verilmiştir.

 

Aşağıda Ses Temelli Cümle Yöntemi’nin özellikleri, ilkeleri, aşamaları ve uygulanması açıklanmaktadır:

 

SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ

 

 

Ses Temelli Cümle Yöntemi’nde, ilk okuma-yazma öğretimine seslerle başlanmaktadır. Anlamlı bütün oluşturacak birkaç ses verildikten sonra seslerden, hecelere, kelimelere ve cümlelere ulaşılmaktadır. İlk okuma-yazma öğretimi, cümlelere kısa sürede ulaşılacak şekilde düzenlenmektedir.

 

 

Okuma ve yazma, ilk okuma-yazma öğretimi boyunca birlikte sürdürülmektedir. Okunan her öge yazılmakta; yazılanlar da okunmaktadır. Yazı öğretiminde, öğrencilerin gelişimine uygun olan bitişik eğik yazı harfleri kullanılmaktadır.

 

Ses Temelli Cümle Yönteminin Özellikleri

Ses Temelli Cümle Yöntemi’nin özellikleri şöyle sıralanabilir:

 

 

  • Ses Temelli Cümle Yöntemi’nde ilk okuma-yazma öğretimi, dinleme, konuşma becerilerinden kopuk, sadece okuma-yazma becerilerini geliştirme olarak değil; Türkçe öğretiminin beş öğrenme alanı ile birlikte yürütülmektedir.

 

  • İlk okuma-yazma öğretimine seslerle başlanması, seslerin birleştirilmesi ile anlamlı heceler, kelimeler oluşturulması ve cümlelere ulaşılması öğrencinin, bilgileri yapılandırmasını kolaylaştırmaktadır. Ses Temelli Cümle Yöntemi, bu yönüyle yapılandırıcı öğrenme yaklaşımına uygundur.

 

·        Bu yöntem; tek tip, belirli kalıplara sıkıştırılmış ve belirli sayıdaki cümlelerle ilk okuma-yazma öğretimi yerine; çokluluğa ve çeşitliliğe ağırlık vermektedir. Bu nedenle ilk okuma-yazma, öğretim sürecinde öğrencilerin çok sayıda ve çeşitli hece, kelime, cümlelerle, okuma-yazma öğrenmelerini gerekli kılmaktadır.

 

·        Öğrencilere sunulan zengin içerik, onların temel düşünme becerilerini, yaratıcılıklarını ve zekâ alanlarının gelişimine katkı sağlamaktadır.

 

·        Okuma-yazma öğretiminde ilerleme, kolaydan zora doğru belirli bir sıra içinde yürütülmektedir.

 

·         İlk okuma-yazma öğrenmeye yeni başlayan öğrencinin dikkat düzeyine uygun bir yöntemdir. Ses Temelli Cümle Yöntemi öğrenme-öğretme sürecinde öğrencinin dikkat düzeyinin gelişimine katkıda bulunmaktadır.

 

·        Yöntemin bir gereği olarak ilk okuma-yazma öğretiminde ses, harf, hece, kelime, cümle ve metin oluşturma sırası izlenmektedir. Bu süreç, öğrencinin cümle kurma ve metin oluşturma becerilerinin gelişimine katkı sağlamaktadır.

 

·        Öğrenciler hece, kelime, cümle ve metin oluşturma sürecine bizzat katıldıklarından bu yöntem öğrencilerin yaratıcılığını geliştirici olmaktadır.

 

·        Bu yöntemle ilk okuma-yazma öğretiminde, çok sayıda hece, kelime, cümle ve metinlerle çalışılmaktadır. Bu durum öğrencilerin cümleleri ezberlemesini engellemekte; tam tersine, cümleyi anlayarak öğrenmesini gerektirmektedir. Böylece öğrencilerin anlama düzeyleri gelişmektedir.

 

  • Türkçede her harf bir sesi karşıladığından bu yöntem Türkçenin ses yapısına uygundur.

 

  • Öğrencilerin duyduğu ve çıkardığı seslerin bilincine varması sağlanmakta; öğrencilerin dil gelişimine (doğru telâffuz, akıcılık, sesleri ayırt etme vb.) katkıda bulunulmaktadır.

 

  • Öğrencilerin bütün sesleri öğrenmesi, yazma sürecinde kelimeleri doğru yazmalarını kolaylaştırmaktadır.

 

  • Öğrenciler yazı ile konuşma arasındaki benzerlikleri görmekte, yazının harflerin birleştirilmesiyle konuşmanın ise seslerin birleştirilmesiyle yapıldığını anlamaktadır.

 

  • Öğrencilerin sözlü dilden yazılı dile geçmesini kolaylaştırmaktadır.

  • Öğrencilerin ilk okuma-yazmayı öğrenme sürecinde bireysel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamaktır.

 

 

 

Ses Temelli Cümle Yönteminin İlkeleri

      İlk okuma-yazma öğretim sürecinde dikkat edilecek ilkeler şunlardır:

 

1.      Öğrencinin ön bilgilerinden hareket edilmelidir.

2.      Ağırlıklı olarak sentez yöntemi kullanılmalıdır.

3.      Özellikle ve öncelikli olarak anlamlı heceler elde edilmelidir.

4.      Aşağıdaki ölçütlerle oluşturulacak hecelerin:

 

·        Kolay okunması.

·        Dil de kullanım sıklığına sahip olması.

·        Anlamının açık ve somut olması.

·        Anlamı görselleştirilebilir olması (canlandırılabilir, resmedilebilir vb.).

·        İşlek hece yapısına sahip olmasına dikkat edilmelidir.

5.           Kısa sürede cümlelere ulaşılmalıdır.

6.           İmkânlar ölçüsünde görsellere başvurulmalıdır.

7.           Somut ögelerden yararlanmaya ağırlık verilmelidir.

8.           Hece tablosu hiçbir şekilde kullanılmamalıdır.

9.           Öğrenilenlerin kalıcılığı sağlanmalıdır. Bu amaçla aşağıdaki etkinlikler kullanılabilir:

·        Yeni öğrenilenleri önceki öğrenilenlerle ilişkilendirme.

·        Öğrenci defterlerine yazma.

·        Okunan ve yazılanları sergileme.

·        Çalışma kitaplarında yer alan etkinlikleri yapma.

 

Ses Temelli Cümle Yöntemi’nin Aşamaları

 

Ses Temelli Cümle Yöntemi’negöreilk okuma-yazma öğretimi aşağıdaki aşamalar izlenerek gerçekleştirilir: 

 

1.      İlk okuma-yazmaya hazırlık

2.      İlk okuma-yazmaya başlama ve ilerleme

·        Sesi hissetme ve tanıma

·        Sesi okuma ve yazma

·        Sesten, heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturma

·        Metin oluşturma

3.      Okuryazarlığa ulaşma

4.      İlk okuma-yazma çalışmalarında dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu birlikte ele alınmalıdır. Bütün çalışmalar, Türkçe Öğretim Programı’nın 1. sınıf düzeyindeki kazanımların gerçekleştirilmesine yönelik düzenlenmelidir.

 

ç.  Bitişik Eğik Yazı

İlk okuma-yazma öğretimine bitişik eğik yazı ile başlanacak ve bütün yazılar bitişik yazı ile yazılacaktır. Bitişik eğik yazı kullanımına ilişkin açıklamalar aşağıda verilmektedir:

 

İlk okuma-yazma öğrenmeye başlayan öğrencilerin, kalemi ellerine ilk aldıklarında eğik ve dairesel çizgiler çizdikleri gözlenmektedir. Bu durum öğrencilerin bitişik eğik yazıya geçişini kolaylaştırmaktadır.

Öğrenciler anatomik yapıları gereği kalemi eğik olarak tutmaktadırlar.

Bitişik eğik yazının akıcı ve kesintisiz olması, soldan sağa doğru yazı yönünü desteklemektedir.

Bitişik eğik yazı, geri dönüşlere izin vermemektedir. Bu durum yazının akıcı ve doğru yönde gelişimini sağlamaktadır.

Bitişik eğik yazı, harflerin doğru yazımını desteklediğinde harflerin yazılış yönlerinin karıştırılması sorununun ortaya çıkmasını önlemektedir.

Bitişik eğik yazıdaki süreklilik, düşüncedeki süreklilik ile örtüşmekte ve birbirini desteklemektedir. Böylece yazıda kazanılan bu akıcılık okuma becerisine de yansımaktadır.

Dik temel harflerin ardından bitişik eğik yazı harfleri ile yazmaya başlayan öğrenciler bitişik eğik yazıya geçişte güçlük çekmektedirler. Bu nedenle ilk okuma-yazma öğretimine bitişik eğik yazı ile başlanmalıdır.

Yapılan araştırmalar, öğrencilerin bitişik eğik yazı harflerini yazmada bir problemle karşılaşmadıklarını ve bu yazı türünden zevk aldıklarını göstermektedir.

Bitişik eğik yazının estetik görünümü, öğrencilerin estetik bir bakış açısı geliştirmelerine yardımcı olduğundan, onların sanatsal gelişimlerine katkıda bulunmaktadır. Bitişik eğik yazı öğretimi ile resim ve müzik derslerinin öğretimleri arasında ilişki bulunmaktadır.

Bitişik eğik yazı alışkanlığı, öğrencilerin diğer yazı karakterleriyle yazılmış metinleri okumalarında problem çıkarmamaktadır. Öğrencilerin, değişik stillerde yazılmış harfleri tanımakta ve okumakta güçlük çekmediklerini deneysel çalışmalarla ispatlanmıştır.

Bitişik eğik yazı, sentez yöntemine uygun olduğundan Ses Temelli Cümle Yöntemi ile ilk okuma-yazma öğrenme sürecini kolaylaştırmaktadır.

İlk Okuma-Yazmaya Hazırlık

 

İlk okuma-yazmaya hazırlık aşamasında; genel hazırlık, okumaya hazırlık ve yazmaya hazırlık olmak üzere üç tür çalışma yapılmalıdır. Bunlar:

 

 

a. Genel Hazırlık

 

Öğrencilere, sınıf ortamına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine alışmaları için okulun ilk gününden itibaren rahat iletişim kurabilecekleri bir ortam sunulmalıdır. Bunun için oyunlar, dramalar, şarkılar, bilmeceler birer araç olarak kullanılarak öğrencilerin, ilk okuma-yazma çalışmalarına yönelik olumlu tutum geliştirmeleri sağlanabilir.

 

Ayrıca öğrenciler çeşitli yönleriyle (görme, işitme, geçirdiği hastalıklar, aile ve sosyal durumu vb.) tanınmaya çalışılmalı, sınıf ortamının düzenlenmesinde ve ilk okuma-yazma öğretiminde bunlar dikkate alınmalıdır. Çocukların gelişimi düzenli aralıklarla kontrol edilmeli; aileler, yapılması gerekenler hakkında bilgilendirilmeli, onların desteği alınmalı.

 

 

b. Okumaya Hazırlık

                       

Okumaya hazırlık aşamasında; oturma, kitabı tutma ve açma, görsel okuma ve okumaya özendirme etkinlikleri önerilmiştir. Bu etkinlikler aşağıda açıklanmaktadır. Bu aşamada, öğrencinin durumuna göre daha farklı etkinlikler de yapılabilir.

           

 

1. Oturma: İlk okuma-yazma çalışmalarında düşünce akışını artıran, anlamayı ve çalışmaları kolaylaştıran oturma şekline dikkat edilmelidir. Öğrencilerin sırada yanlış oturmalarına ve eğilerek çalışmalarına izin verilmemelidir.

 

2. Kitabı tutma ve açma: Göz ile kitap arasındaki en uygun uzaklığa dikkat ederek öğrencilere kitabı nasıl tutmaları ve sayfaları nasıl açmaları gerektiği gösterilmelidir.

   

 3. Görsel okuma: Okuma çalışmalarından önce öğrencilerin görselleri tanıma, anlama, yorumlama ve anlatma becerileri geliştirilmelidir. Bu amaçla şu çalışmalar yapılabilir:

 

·        Gördüğü bir resmi tanıma, diğerlerinden ayırt etme,

·        Görsellerde gördüğü ayrıntıları anlatma,

·        Söylenen kelimenin görsel karşılığını bulma,

·        Söylenen cümleye uygun resimleri bulma,

·        Sorulan bir soruyu görsellerden yararlanarak cevaplama,

·        Görsellerden yararlanarak hikâye oluşturma,

·        Görsellerden yararlanarak oluşturulan bir hikâyedeki kahraman, olay, yer, zaman hakkında konuşma.

4. Okumaya özendirme: Öğretmen, örnek okuma yaparak öğrencileri okumaya özendirmelidir. Bu amaçla şu çalışmalar yapılabilir:

·        Hikâye, masal, fıkra, şiir, şarkı, tekerleme vb. okuma.

·        Resimli hikâyeleri okuyormuş gibi anlatmalarını sağlama.

 

 

c. Yazmaya Hazırlık

Yazmaya hazırlık olarak aşağıda el hareketleri, boyama, kalem tutma, serbest çizgi çalışmaları verilmektedir. Öğrencilerin gelişme durumuna göre daha farklı çalışmalarda yapılabilir.

 

1. El hareketleri: Yazmaya başlamadan önce öğrencilerin çeşitli oyunlarla el kol kasları geliştirilmelidir. Bu çalışmalarla öğrencilerin kas esnekliği sağlanmalıdır. Bu amaçla aşağıdaki etkinlikler yapılabilir:

 

·        Parmakları kullanarak şarkılar söyleme. Örneğin, “sağ elimde beş parmak, sol elimde beş parmak...” şarkısının söylenmesi.

·        Parmak uçları ile sıra üzerine vurarak yağmur yağma sesinin çıkartılması (hafif yağmur, şiddetli yağmur, gök gürültüsü taklitleri).

·        Direksiyon çevirme hareketiyle sağa ve sola doğru dönüşler yapma.

·        Elma, armut toplama veya parmaklarını açıp kapatarak far yakıp söndürme taklidi yapma.

 

2. Boyama: Çeşitli boya kalemleriyle resim yapma etkinlikleri yapılabilir.

 

3. Kalem tutma: Kalem tutmanın ilk okuma-yazma öğretimi açısından ayrı bir önemi bulunmaktadır. Öğrencilerin bu aşamada edinecekleri alışkanlıklar ömür boyu sürmektedir. Öğrencinin, kalemi yanlış tutması, ellerinin çabuk yorulmasına neden olmakta ve güzel yazı yazmasını engellemektedir. Bunu önlemek için öğretmen, her öğrencilerin kalem tutuşunu gözlemleme kalemi doğru tutma alışkanlığı kazanmalarını sağlamalıdır.

 

4. Serbest çizgi çalışmaları: Serbest çizgi çalışmaları bitişik eğik yazıya hazırlayıcı nitelikte olmalıdır. Öğrencilere çeşitli resimler yaptırılır. Yapılan bu çalışmaların çevrede görülen ve bilinen varlık ve nesnelerden örneklendirilmesi öğrencinin çevresiyle bütünleşmesi ve yaptıklarını anlamlandırması bakımından önemlidir. Bu aşamada şu çalışmalar yapılabilir:

·        Karalama (kuş yuvası, çember, bulut yapma).

·        Sürekli ve eğik çizgiler çizme (dalga, yılan, halat vb.)

5.Düzenli çizgi çalışmaları: Bu aşamada yapılacak çizgi çalışmaları, harfleri yazmaya hazırlık niteliğindedir. Bu amaçla şu çalışmalar yapılabilir:

 

·        İki çizgi tek aralıktan oluşan satır aralığına çizme: İki satır çizgisinin arası    2 cm olmalıdır.

 

 

  

  

·        Dört çizgi üç aralıktan oluşan satır aralığına çizme: Dış iki çizgi arası 2 cm olmalıdır.

 

 

 

Dört çizgi üç aralıktan oluşan standart yazı aralığında çalışma: Dış iki çizgi arası 1.3 cm olacak şekilde düzenlenmelidir.

 

 

 


 


İlk Okuma-Yazmaya Başlama ve İlerleme

 

Bu aşamada sesi hissetme ve tanıma, sesi okuma ve yazma, sesten anlamlı heceler, kelimeler ve cümleler oluşturma ile metin oluşturma çalışmaları yapılmaktadır.

 

 

a. Sesi Hissetme ve Tanıma

 

     Sesi hissetme ve tanıma aşaması tanıtılacak sesin öğrenciler tarafından fark edilmesini sağlamaya yöneliktir. Bu aşamada aşağıdaki çalışma ve etkinlikler yapılmalıdır:

 

1.     Kısa öyküler anlatma, drama yapma, tekerleme ya da şarkı söyleme gibi etkinliklerle ses hissettirilir.

2.     Sesin geçtiği kelimeler örnekler buldurulur ve bu kelimeler söylenirken ilgili ses vurgulanır (Öğrenciler örnekler vermeye özendirilir.).

3.     Görsellerden yararlanılarak sesi ayırt etme çalışmaları yapılır (Sesin bulunduğu ve bulunmadığı kelimelerin resimleri gösterilerek öğrencilerden bu kelimelerde ilgili sesin geçip geçmediğini belirlemeleri istenir).

 

 

b.      Sesi Okuma ve Yazma

 

     Sesin yazıdaki sembolü olan harflerin yazdırılmasında şunlara dikkat edilmelidir:

 

1.      Öğretmen bu harfin nasıl yazıldığını tahtada göstermeli ve harfi öğrencilerle birlikte okumalıdır.

2.      Alıştırma kitabındaki büyükçe çizilmiş harfin üzerinden ok yönünde yazma çalışması yaptırılarak öğrenciler harfin yazılışına hazırlanmalıdır.

3.      Öğrencilerin, satır aralıklarına (dört çizgi üç aralık) yazılmış harf örneklerinin üstünden kalemleriyle gitmeleri sağlanmalıdır.

4.      Öğrenciler dört çizgi, üç aralıktan oluşan satır aralarına harfleri yazmalı; öğrencilerin yazdıklar harflerin doğru yazımı ve seslendirilmesine özen gösterilmelidir.

5.      Yazılması zor olan (a, A, k, y, g, G, f ) harflerden önce, bu harflerin yazımına yönelik hazırlayıcı çizgi çalışmaları yapılmalıdır.

6.     Seslerin(harflerin) öğretiminde alfabedeki sıralama değil; aşağıda verilen sıralama ele alınmalıdır. Bu sıralamada Türkçenin ses yapısı, harflerin yazım kolaylığı, anlamlı hece ve kelime üretmedeki işleklik dikkate alınmıştır. Ayrıca, bu gruplardaki bazı seslerin (harflerin) yerleri değiştirilerek farklı gruplamalar da yapılabilir. Ancak bu düzenleme Türkçe Öğretim Programı’nın anlayışına, tematik yaklaşıma ve ses temelli cümle yöntemine uygun olmalıdır.

 

Ses (Harf) Grupları

E, L, A, T

İ, N, O, R, M

U, K, I, Y, S, D

Ö, B, Ü, Ş, Z, Ç

G, C, P, H

Ğ, V, F, J

 

1. Grup : e, l, a, t

2. Grup : i, n, o, r, m

3. Grup : u, k, ı, y, s, d

4. Grup : ö, b, ü, ş, z, ç

5. Grup : g, c, p, h

6. Grup : ğ, v, f, j

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Büyük harfler verilirken oluşturulan kelime ve cümlelerden yararlanılabilir. Bunun için özel adların yazım kuralından, cümleye büyük harfle başlama kuralından hareket edilebilir. Örneğin “ela” kelimesi üretildiğinde bu kelimenin farklı anlamları üzerinde durularak insan adı olan “Ela” kelimesinin yazım şekli gösterilmelidir. Elde edilen büyük harfin yazım şekli üzerinde durulmalıdır.

  • Bitişik eğik yazıda C,Ç,I,İ,J,O,Ö,P,S,Ş,U,Ü,V,Z harflerinin büyük ve küçükleri benzerdir.

·        Bitişik eğik yazıda, harfler üstten bağlanır ve harflerin noktaları ve noktalama işaretleri kelime yazımı bittikten sonra konur.  

·        Bitişik eğik yazıda “F, N, P, V, T ” harfleri yazılış özelliği bakımından kendinden sonra gelen küçük harfle bağlanmaz. Büyük harf yazıldıktan sonra kalem kaldırılır.

Örnek : Fatma, Nevin, Papatya, Vatan, Temel  

  • Bitişik eğik yazı büyük harfleri ile kelime yazılırken harfler birleştirilmez.

Örnek : A N K A R A 

8. Rakamlar matematik dersi programı ile bağlantılı olarak birinci ses grubundaki ses öğretimi tamamlandıktan sonra aşamalı olarak verilmeye başlanmalıdır.

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0

 

 

 

 

 

 

 

 

c.   Heceler, Kelimeler ve Cümleler Oluşturma

 

İlk okuma-yazma öğretiminin en önemli aşaması heceler üretme, hecelerden kelimeler, kelimelerden de cümleler oluşturmadır. Bu aşamada aşağıdaki çalışmalar yapılmalıdır:

 

1.      Verilen ilk iki sesin ardından bu seslerle ilgili hecelere ulaşılmalıdır.

2.      Elde edilen hecelerle okuma ve yazma çalışmaları yapılmalıdır.

3.      Verilen her yeni ses, önceki öğrenilenlerle ilişkilendirilmeli yeni heceler ve kelimeler oluşturulmalıdır.

4.      Her ses grubu tamamlandıktan sonra yapılan çalışmalar gözden geçirilip değerlendirilmeli bir sonraki ses grubuna geçişte öğrencilerin daha önce verilenleri öğrenmiş olmalarına dikkat edilmelidir.

5.      Sesler verildikçe üretilen heceler artacak bunlara bağlı olarak kelime ve cümle oluşturma süreci de kolaylaşacaktır. Bu süreçte elde edilen kelimelerden; özel adlarda cümle başlarında büyük harf yazımı ve kullanımından eş zamanlı olarak yaralanılmalıdır.

6.      Elde edilen kelime ve cümlelerin anlamları üzerinde durulmalıdır.

7.      Öğrenciler, kelime ve cümle oluşturmaya özendirilmelidir. Oluşturulan kelime, cümleler okunmalı ve yazılmalıdır.

 

ç. Metin Oluşturma

 

Öğrenilen kelimelerden ve cümlelerden yararlanılarak metin oluşturulmalıdır. Metin yazdırılırken doğru yazmaya ve yazı estetiğine özen gösterilmelidir. Öğrenciler yazılarını dört çizgi üç aralıktan oluşan satır çizgilerine yazmalıdırlar. Ayrıca kendi oluşturdukları farklı metinleri okumaları teşvik edilmelidir.

 

Ç. OkurYazarlIğa Ulaşma

 

Aşama ilk okuma-yazma öğretim sürecinin son aşamasıdır. Buna serbest okuma yazma aşaması da denilmektedir. Öğrencilerin şiirleri, tekerlemeleri, hikâyeleri ve okuma kaynaklarından seçtikleri metinleri sınıftaki arkadaşlarına okumaları sağlanmalıdır. Ayrıca kendilerini yazılı olarak ifade etmeleri ve yazılanları okuyarak paylaşmaları sağlanmalıdır. Yazılarını tek çizgili defter satırı üzerinde yazmalıdırlar.

 

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: pınarseslı, 12.11.2008, 13:45 (UTC):
herşey ayrıntılı olarak verilmiş.emeğinize teşekkürler

Yorumu gönderen: yener, 15.11.2008, 10:13 (UTC):
ben 1.sınıfa gidiyorum 7 yaşındayım.ögretmenim beni çok seviyor.bazenleri hasta oluyorum.okula iyileşince okula gidiyorum.birde okula gittikçe başka bir harf ögreniyorum.u harfini ögreniyorum.

Yorumu gönderen: fatma, 15.11.2008, 11:57 (UTC):
malades

Yorumu gönderen: papatya, 16.11.2008, 19:36 (UTC):
ben birinci sinifa basladim ama okumayi daha fazla ögrenmek istiyorum bagzi harflerde okumayi zorlaniyorm

Yorumu gönderen: naz , 17.11.2008, 19:40 (UTC):
el yazısı olsa daha iyi olur

Yorumu gönderen: yeşim, 19.11.2008, 09:32 (UTC):
çok güzel hazırlanmış bi site. gerçekten çok faydalı. emek verenlere teşekkürlerimi iletiyorum. anak bazı videolar vista uyumlu değil. vista uyumlu hazırlanırsa çok mutlu olurum. tekrar teşekkürler.

Yorumu gönderen: kudret, 12.12.2008, 20:18 (UTC):
oglum 1 nci sınıfta bakarak yazıyor. Ancak okuma çok zayıf lütfen yardımcı olabilirmisiniz.ne yapmam gerekiyor. ilgisini nasıl çekebilirim.

Yorumu gönderen: kudret, 19.12.2008, 22:39 (UTC):
bu siteyi görünce okadar sevinmiştim ki anlatamam ses videolarını indirdim ve dinlettiyorum. ancak hecelerle ilgili sanırım video yok varsa da bulamadım.yardımcı olmanızı bekliyorum.(gerçi daha önceki yardım talebime cevap vermediniz sanırım fırsatınız olmadı) şimdiden teşekkürler

Yorumu gönderen::21.12.2008, 22:07 (UTC)
alinafizyazar
alinafizyazar
Kapalı

Kudret Bey kusura bakmayın dikkatimizden kaçmış. Bu aralar siteyi taşımakla çok meşgulüz. Hecelerle ilgili video olmaz olur mu? Var. OKUMA VİDEOLARI sayfamızda bulabilirsiniz.
Oğlunuzun okuması nasıl gidiyor, düzeldi mi? Okuma yavaşlığını aşmanın yani okumayı hızlandırmanın yolu tekrar tekrar okuma yaptırmaktan geçer. İlgisini çekmenin yolu ise tüm bu ders çalışma faliyetlerini ikiniz için de keyifli hale getirmelisiniz.

Yorumu gönderen: orhan gazi yılmaz, 22.12.2008, 15:47 (UTC):
ben sizden bitişik egik yazı ögrenmek istiyorum yanlız sayfanızı bulamıyorum bana email adresiniz verirseniz memnun olurum

Yorumu gönderen: orhan gazi yılmaz, 22.12.2008, 15:57 (UTC):
ben eskiden beri egik yazı yazmayı ögrenmek istiyordum ama bir türlü ögrene miyordum taki sizi bulana kadar yani bana egik yazı ögretirmisiniz çok istiorum ögrenmeyi

Yorumu gönderen: aŞKIM, 31.12.2008, 16:07 (UTC):
El yazısı yazmayı çok seviyorum

Yorumu gönderen: barış güleç 1b 1203, 27.01.2009, 08:13 (UTC):
MEHTİ SENİ ÇOK ÇOK SEVİYORUM OKULLAR ZATEN TATİL DEMİ

Yorumu gönderen: su, 30.01.2009, 09:40 (UTC):
şu yukarıdaki sayfayı el yazısı yapın lütfen

Yorumu gönderen: ceyda, 09.02.2009, 18:27 (UTC):
ya çok güzel bişey bu yaaa

Yorumu gönderen: beyza, 14.02.2009, 20:26 (UTC):
1.sınıfa giden kızım var. okurken yanlış heceliyor.yo-rum yerine yor-um diyor .bu kelimeyi anlamasını da engelliyor .ve yavaş okuyor ne yapabilirim

Yorumu gönderen: serhan, 19.02.2009, 18:17 (UTC):
süperrrrrrrrrrrrrrrrrr

Yorumu gönderen: ömer ülker, 06.05.2009, 14:51 (UTC):
güzel olmuş

Yorumu gönderen: hakan, 29.05.2009, 18:47 (UTC):
çok güzel okumak veyazmak

Yorumu gönderen: hakan, 29.05.2009, 18:55 (UTC):
çokçok güzeldir dimi ben ebru

Yorumu gönderen: şule, 19.06.2009, 16:16 (UTC):
ya biz öğrenciler için biraz komik gelebilir ama olsun veliler için çok güzel bir site tşk ediyorum

Yorumu gönderen: yahya , 20.06.2009, 12:19 (UTC):
gercekten de bu zman kı nesıller cok şanslıyanı okumak yazmak bu kadar kolay olsa ıdı bızım zamanımızda ben şahsen şaunda dunyada el yazısı konuşulanların arasında yer alırdım

Yorumu gönderen: i kozak, 02.09.2009, 19:30 (UTC):
size ulaştıktan sonra 1. sınıfı okutmanın zevkli olacağını düşündüm

Yorumu gönderen: necla , 28.09.2009, 09:47 (UTC):
ogluma ders yaptırmaya calısıyorum ama yapamıyor dogal olarak bende sınırlenıyorum ne yapmalım tesekkurler

Yorumu gönderen: cayşen, 06.10.2009, 19:31 (UTC):
el yazı çalışma programı pc nerden yükleyebilirim

Yorumu gönderen: filiz, 24.10.2009, 22:48 (UTC):
enimde bir kizim var harflerden hece kuramiyor nasil ir yol izleyelim lutfen yardim...

Yorumu gönderen: ismail, 01.11.2009, 20:58 (UTC):
Çok yararlı bir çalışma olmuş.Tüm anne babalar adına teşekkür ederim.

Yorumu gönderen: İLHAN, 20.11.2009, 14:24 (UTC):
BENCE ÇOCUKLAR İÇİN VİDEO YÜKLEYİN YİNEDE GÜZEL OLMUŞ

Yorumu gönderen: abmfbhs, 19.12.2009, 05:26 (UTC):
size çok teşekkür ederiz ama maalesef el yazısı bulamadık

Yorumu gönderen: yavuz haliloğlı, 24.12.2009, 15:20 (UTC):
pardon ama ben el yazısı bulamadım mahallesef :- :-

Yorumu gönderen: begüm, 24.12.2009, 16:16 (UTC):
benaradığım şeyi bulamadım ben cümle arıyodum çocuğa yazdıramadım

Yorumu gönderen: MUSTAFAküçük, 03.01.2010, 13:44 (UTC):
EMİNE öğretmenim seni çokseviyorum EMİNE ÖĞRETMENİM DOĞOMGÜNÜNÜZDESİ size ben bir GÜL ALACAĞIM

Yorumu gönderen: mehtap, 09.01.2010, 23:19 (UTC):
kızım şu anda 1.sınıfa gidiyor.başlangıçta çok hevesliydi birkaç arkadaşı okumayı sökünce kabuğuna çekildi yazıyor ama hecelemek ve okumak istemiyor acaba bir öğrenme bozukluğumudur 1.dönem bitmek üzere ne yapmalıyım

Yorumu gönderen: kaan, 14.01.2010, 11:49 (UTC):
ben suan 4.5 yaşındayım annemi babamı cok seviyorum ve

Yorumu gönderen: dilay, 19.01.2010, 15:38 (UTC):
benim için el yazısı çoooooook zorrrrr ya ben yazmaktan delircem yaaaaa of bunebe allahımyaaaaaaaaaaaa

Yorumu gönderen: ayşeğül, 24.01.2010, 19:01 (UTC):
:-
benim için çok kolay iş

Yorumu gönderen: azra, 05.02.2010, 18:44 (UTC):
v harfi yokmu yaw

Yorumu gönderen: 123, 26.03.2010, 12:56 (UTC):
ya ben videolu anlatım istiyom böyle yazıyla değil ben kendime değil anneme arıyorum videolu konu anlatımı olucak :-

Yorumu gönderen: engincan, 27.03.2010, 16:17 (UTC):
kırmızı başlıklı kızın şiirini istiyorum

Yorumu gönderen: cansu, 07.04.2010, 17:19 (UTC):
<:(

Yorumu gönderen: yerel, 30.04.2010, 18:33 (UTC):
kardeşim yazıyı beceremiyordu teşekkür ederim ama bir ricam var bu yazıları daha anlaşılır yapa bilir misiniz acaba ? şöyle olabilir mi acaba daha doğru dürüst yazıları yapa bilir misiniz sizlerin yapacağını umuyorum yarın açtığımda dediğim gibi olsun lütfen teşşekkür ederim. >

Yorumu gönderen: uuu, 24.07.2010, 13:53 (UTC):

Yorumu gönderen: merve okuyan, 22.08.2010, 14:12 (UTC):

Yorumu gönderen: yeliz , 13.09.2010, 12:46 (UTC):
çok faydalı bir site

Yorumu gönderen: emel, 15.09.2010, 11:12 (UTC):
çok güzel anlatım olmuş beğendim :- :'

Yorumu gönderen: dumrul, 20.09.2010, 16:02 (UTC):
ben 7.sınıfa gidiyorum.Bana çok yardımcı oldu........ :-

Yorumu gönderen: safiye, 14.10.2010, 10:50 (UTC):
sayfanızı inceledim.çok güzel.kızım bu yıl 1. sınıfa başladı.öğrendiği kelimeleri çok çabuk ezberliyor.yazıyor.ama yazdığı kelimede ğeçen bir heceyi tek olarak sorduğumda unuttum diyor.ne yapabilirim .müthiş derecede yardıma ihtiyacım var.kapsamlı bir cevap alırsam çok memnun olurum

Yorumu gönderen: fatma şevval, 19.10.2010, 12:52 (UTC):
ben okumayı yazmayı biliyorum

Yorumu gönderen: filiz , 19.10.2010, 21:03 (UTC):
slm arkdaşlar oğlum bire başladı çok zorlanıyom el yazsında bilemiyom ne yapmam lazım yardımcı olurmusunz tşklr

Yorumu gönderen: aysun, 20.10.2010, 08:05 (UTC):
oğlum yeni başladı sesleri karıştırıyor hatırlattığın zamanyazıyor heceleri vurgulayarak söylediğindeyazabiliyor acaba öğrenme güçlüğümü var endişe ediyoruz

Yorumu gönderen: ilknur, 31.10.2010, 20:50 (UTC):
kızım 1 sınıfa gidiyor sınıfın en kötüsü okuma yazmayı nasıl sevdirebilirim çok çabuk sıkılıyor.

Yorumu gönderen: dilber balnak, 10.11.2010, 12:52 (UTC):
cok güzelemiim
hah hah :-

Yorumu gönderen: pınar, 11.11.2010, 05:35 (UTC):
merhaba benim ikizlerim var 1.sınıfa başladılar okumayı öğreniyorlar bir problem yok şükür amaaaaa derslerini örneğin öğretmeni fotokopi veriyor ve deftere yazın diyor ben onlara söylüyorum onlar yazıyor bu yöntemle yaptırıyorum yaza biliyolar.soruma gelince öğretmen yazı sınavı yapıyor o söylüyor çocuklar yazıyor malesef hep eksik yazıyolar,oğlum ara harfleri unutuyor kızımda sonuna gelen harfleri ne yaptımsa öğretemiyorum ne yapmalıyım bana bir fikir verin nolur :-

Yorumu gönderen::11.11.2010, 22:34 (UTC)
alinafizyazar
alinafizyazar
Kapalı

Söylediklerinizi yazabiliyorlarsa problem yok. Sınıfta eksik yazmalarını ise heyecanlarına bağlayabiliriz. Bilen çocuklar bile ara ara eksik yazabiliyorlar, bu bir sorun değil. Zamanla düzeliyor. Kızınıza ise bol bol hece okuma ve bakımdan yazma egzersizi yapın. Söylerken sondaki sesi iyice vurgulayın. Zamanla öğreneceğine emin olabilirsiniz. Başarılar.

Yorumu gönderen: pınar, 12.11.2010, 10:15 (UTC):
teşekkürederim ilgilendiğiniz için.sorunlarımızın olduğunda artık biliyorum ki cevap alacağım ilgili kişi var başarılarınızın devamını dilerim tşkler.

Yorumu gönderen: saliha , 18.11.2010, 12:43 (UTC):
çok güzel bir site ama bütün harfleri bir anda göremedim biraz daha iyi olabilirdi

Yorumu gönderen: nemttin, 05.12.2010, 10:30 (UTC):
güzel

Yorumu gönderen: salih, 19.12.2010, 11:30 (UTC):
benim de kardeşim bunların hepsini okudu güzel ama el yazı hali olsa daha da güzel olurdu

Yorumu gönderen: hatice, 07.05.2011, 10:35 (UTC):
videolara nasıl bakabilrim

Yorumu gönderen: ozan, 02.07.2011, 12:33 (UTC):
ekl yazıyı hiç sevmem ama okulda el yAZI ogretiyolar sinir oluyom yaaa
>:(

Yorumu gönderen: güldemet, 06.09.2011, 19:56 (UTC):
teşekkür ederim tüm paylaşım için....

Yorumu gönderen: MUAMMER ELİUSTA, 12.09.2011, 22:09 (UTC):
SİTE ÇOK GÜZEL OLMUŞ.EMEĞİ GEÇENLERE SONSUZ TEŞEKKÜRLER::))

Yorumu gönderen: senem güler, 26.09.2011, 15:05 (UTC):
kızım 2. sınıfa geti fakat okuma ve yazması çok ağır,hatta yazı berbat. lütfen yol gösterirmisiniz

Yorumu gönderen: ece, 25.10.2011, 13:44 (UTC):
çok beğendimi

Yorumu gönderen: selma, 04.11.2011, 11:40 (UTC):
1.sınıfa giden oglum var okuması güzel fakat yazmada hata yapıyor benim oglum evde kendisi binler rakamlı okuyor yazıyor ögretmenini bilgilendirdim benim isteyim sizden yazma konusunda yardım istiyorum matematik süper yorum bekliyorum nasıl daha iyi egitim verebilirim ogluma tşkler

Yorumu gönderen: sahar, 10.11.2011, 20:57 (UTC):
ben turkceyi dogru yazmak istiyorum ne yapmaliyim?ben iranliyim turkcem iyi ama yazmayi cok bilmiyorum

Yorumu gönderen: bige, 14.11.2011, 15:58 (UTC):
bencede cok guzel bırsey

Yorumu gönderen: deniz , 15.11.2011, 13:05 (UTC):
evet bencede

Yorumu gönderen: büşra , 25.11.2011, 21:49 (UTC):
el yazısı sistemi berbat buldum ben anlamadımki çocuk anlasın berbat tek kelimeyle

Yorumu gönderen: OZAN , 02.12.2011, 18:05 (UTC):
EL YAZISI SİSTEMİ BERBAT

Yorumu gönderen: gul, 15.12.2011, 20:45 (UTC):
okul acildigi epeyce bir zaman oldu .sakin devam ederken 22ogrecim(37)okumaya basladi.panikledim digerleri icin.daha iyi neler yapabilirim dedim arastirdim sitenize rastladim.tesekkurler..doru yaptigima emin oldum ve bilgilerimi pekistirdim.keske 28 yil once koyde tek basima ne yapacagimi bilemezken (ogrtmen lisesi mezunu degilim egitim ens .mezunuyum.)bu siteden yararlanmak ....super olurdu dimi ogretmenim.kismet simdiki genclere ucundan da bizeymis..emegine saglik ,tesekkurler,meslekte nice yillar....

Yorumu gönderen: aydan, 21.12.2011, 12:15 (UTC):
bu ne be hic bi sey yazmiyoki akilsiz akilsiz seyler :- :-

Yorumu gönderen: aysu, 26.12.2011, 15:34 (UTC):
iğrenç el yazısı da değil

Yorumu gönderen: nazire, 29.12.2011, 13:36 (UTC):
benim kızım daha harf birleştremyor pazartesi hiç öğrenmediği harfleri birleştirene kırmızı kurdela verecek miş anlamadım nasıl eğitim sistemi

Yorumu gönderen: nazire, 29.12.2011, 14:26 (UTC):
benim kızım daha harf birleştremyor pazartesi hiç öğrenmediği harfleri birleştirene kırmızı kurdela verecek miş anlamadım nasıl eğitim sistemi

Yorumu gönderen: emre, 01.01.2012, 22:04 (UTC):
okumayı yazmayı sevmiyoruuuuuuuuuum

Yorumu gönderen: enes, 11.01.2012, 08:35 (UTC):
güzel birşey

Yorumu gönderen: kerem, 15.01.2012, 12:28 (UTC):
çok güzel

Yorumu gönderen: rköööm, 17.01.2012, 17:31 (UTC):
n
ehgnmjfuı :-

Yorumu gönderen: hakan, 21.01.2012, 15:17 (UTC):
dddddddddddddddd

Yorumu gönderen: 8<x, 25.01.2012, 11:49 (UTC):
:-

Yorumu gönderen: mardinli sılo, 31.01.2012, 08:22 (UTC):
bu parça tüm sevenlere armağanın olsun sahte sevenlere değil gerçek sevenlere armağanım olsun
p.

Yorumu gönderen: duzali gül, 03.02.2012, 18:52 (UTC):
ben yazma miyorum ban birvikirverin neyamgerkir bilen ban söyleyin lütfen

Yorumu gönderen: gizem, 29.02.2012, 17:34 (UTC):
nasılsın

Yorumu gönderen: yusuf sekmen, 09.05.2012, 11:44 (UTC):
çok beğendim.

Yorumu gönderen: esra, 28.07.2012, 09:20 (UTC):
benim kızım 6 yaşında artikilasyon bozukluğu var konuşma ve ses terapisi görüyor sizin sitenizdeki videoların çok çok faydasını görüyoruz bu ses çalışmalarınızla ilgili materyallerinize cd vs. gibi satın alarak ulaşma şansımız varmı??çocuğu bilgisayar başında uzun süre tutamıyoruzda...emeğinize sonsuz teşekkürler saygılar

Yorumu gönderen: ömer, 29.08.2012, 10:45 (UTC):
bu internet sayesinde okumayı öğrendim

Yorumu gönderen: emre tok, 30.10.2012, 15:25 (UTC):
güzeldi yorucuydu tabikide ok8u

Yorumu gönderen: Thatiane, 01.11.2012, 07:37 (UTC):
Any studies into comionatibns of women's oral contraceptive drugs, all of which have a blood clotting risk that is doubled with Yaz according to Ned McWilliams in the podcast, with blood thinning drugs like Coumadin or Warfarin? Just heard radio show early Sunday morning about how garlic, leeks and scallions also have natural blood thinning effect that people advised not to eat garlic and its vegetable relatives before surgery. Any studies of complementary medicine if eating leeks and scallions (garlic can be contraceptive because of breath odor) with oral contraceptives to offset clotting risk?

Yorumu gönderen: mal, 10.12.2012, 15:40 (UTC):
:-

Yorumu gönderen: turgay, 10.12.2012, 21:26 (UTC):
her şey para olmuş c harfi öğretimi ile ilgili hiçbirşey bulamadım helal olsun sizlere bravo

Yorumu gönderen: naz, 07.02.2013, 14:21 (UTC):
çok güzel

Yorumu gönderen: sefa, 25.03.2013, 10:03 (UTC):
▓ 11111111111222222222222212313112121

Yorumu gönderen: nazlı can, 12.10.2013, 16:12 (UTC):
hiçbirşey alamadım

Yorumu gönderen: lale, 06.11.2013, 21:18 (UTC):
oğlum sesli harflerle başlayan hecelerde zorlanmıyor. sessiz harfle başlayan hecelerde zorlanıyor. nasıl yardımcı olabilirim.

Yorumu gönderen: adnan, 07.11.2013, 23:31 (UTC):
lale hanım ben birinci sınıf okutuyorum aynı sorun öğrencilerin çoğunda var teleşlanmayın sık tekrar işe yarar

Yorumu gönderen: yiğittt, 26.12.2013, 17:20 (UTC):

Yorumu gönderen: yusuf taha, 27.12.2013, 16:26 (UTC):
çokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkhtt iyi bir site tavsiye

Yorumu gönderen: sana ne , 15.01.2014, 18:20 (UTC):
bunlar ne lan gerizekalılar in in bitmedi bunları nasıl çocuğa okutçaz onu söyleyin bakayım

Yorumu gönderen: sensnur, 18.02.2014, 07:59 (UTC):
pıtırcık eyitiici birisin kardeşime çok şey öğretiyorsun

:-Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

El Yazısını Gözünüzde Büyütmeyin
 
Reklam
 
www.miniminibirlerim.com
 


Yeni sitemiz www.minimini birlerim.com açıldı. Yeni çalışmalarımızı oradan takip edebilirsiniz. SORULARINIZ İÇİN YENİ SİTEMİZİ KULLANINIZ. OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ VİDEOLARINI İZLEYEMEYENLER YENİ SİTEMİZDEN SORUNSUZCA İZLEYEBİLİRSİNİZ . *** Videoları İzleyemeyenler Müjde! Youtube erişim engellemesi ile ilgili olarak izlenemeyen videolarımız için çözüm yolu bulunarak videolar yenilenmeye başlandı. İlk olarak OKUMA YAZMA ÖĞRETEN HARF VİDEOLARI bölümümüzdeki videolar yenilendi.** MASAL TELEVİZYONU bölümündeki videolarımız da yenilenmiştir.**** i, n, o, r, m ve e,l,a,t harflerinin yazılış videolarını soldaki menüde bulunan "El Yazısı Harf Videoları" bölümünde izleyebilirsiniz. **** MATEMATİK VİDEOLARI bölümüne Sincap Cimcime'nin yepyeni 7 tane videosu eklendi.

**************************

DİKKAT ÖNEMLİ !!! EL YAZISI ÖĞRETİMİ VİDEOLARINI İZLEYEBİLMENİZ İÇİN BİLGİSAYARINIZDA KÜÇÜK BİR AYAR YAPMANIZ GEREKİYOR. YAPMANIZ GEREKEN AYARLA İLGİLİ AÇIKLAMA ANASAYFAMIZIN ALTINDA MEVCUT.

**************************

Çocuklar! Şirinler, Keloğlan ve Nasrettin Hoca ÇİZGİ FİLM bölümünde sizleri bekliyor

**************************

Sitemiz sürekli güncellenmektedir.

**************************

Yeni sitemiz www.miniminibirlerim.com açıldı. Yeni çalışmalarımızı oradandan takip edebilirsiniz... OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ VİDEOLARINI İZLEYEMEYENLER YENİ SİTEMİZDEN SORUNSUZCA İZLEYEBİLİRSİNİZ

**************************

 
MİSYONUMUZ
 
www.miniminibirlerim.com sitesi olarak misyonumuz okula başlayan mini mini birlerimizin ilk okuma yazma öğretimi ve matematik dersi çalışmalarında velilerimize, öğretmenlerimize yardımcı olmaktır. Sitemizde ilk okuma yazma öğretimi görsel videolarla desteklenerek sunulmuştur. Matematik dersinin 1. sınıf konularının önemli bir bölümü gene görsel videolarla youtube paylaşım sistemi üzerinden sitemizde paylaşıma sunulmuştur. Sitemiz telif haklarına ve emeğe saygılı olmayı prensip edinmiştir. Başka sitelerden yapılan alıntı ve eklemelerde kaynak belirtmeye özen gösterilmiştir. Sitemiz üzerinde paylaşılan yazı ve eserlerin tüm hakları aksi belirtilmediği sürece sitemize aittir.

Google Gruplar
miniminibirlerim grubuna
kayıt ol

Alttaki kutuya mail adresinizi
yazıp, butona tıklayın.
E-posta:
Üye olduktan sonra e-mail adresinize gelecek maili onaylayarak üyeliğinizi aktifleştirebilirsiniz.
 
El Yazısını Gözünüzde Büyütmeyin
 
Sitemize bugüne kadar 2636013 ziyaretçi (9709325 klik) geldi.
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=www.miniminibirlerim.com sitemizde yer alan bilgi, belge, fotoğraf ve dokümanların her hakkı aksi belirtilmediği sürece www.miniminibirlerim.com sitesine aittir. Sitemizde yayınlanan bilgi, belge, doküman ve fotoğrafların yazılı izin alınmadan yayınlanması, kopyalanması, ticari amaçlarla kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası'na göre suçtur. Sitemiz hiçbir şekilde kar amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.