EL YAZISI ÖĞRETİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

El Yazısı Öğretiminde Dikkat Edilecek Hususlar


Oturuş
Yazmada öncelikle dikkate alınacak husus oturma şeklidir. Çocuk sıraya oturduğu zaman ayakları yere değmelidir. Üzerinde yazılacak masa, oturulan sıraya uygun olmalıdır. Masa yüksek, sıra alçak olursa çocuk sürekli ayağa kalkarak yazmaya çalışacaktır. Ayakta yazma kolun masa üzerine yayılma şeklini, dolayısıyla kalem tutmayı da olumsuz yönde etkileyecektir. Sıra yüksek, masa alçak olursa bu seferde çocuk yazarken gereğinden fazla bükülecektir ve yine yazma olumsuz yönde etkilenecektir.   
 
Kas gelişimi
Yazmada kol, bilek ve parmak kasları önemlidir. Kas gelişimini tamamlamayan çocuklar motorsal üretimde zorlanırlar. Kas gelişiminde büyük kaslardan küçük kaslara doğru bir yol izlenmelidir. Önce kol, sonra bilek, daha sonra da parmak kasları geliştirilmelidir. Havada geniş kol hareketleri yaparak kol kasları, kum masalarında çalışmalar yaparak da bilek, parmak ve kol kasları geliştirilebilir. Oyun hamurları ve yap-boz türü oyuncaklarla da kas gelişimi çalışmaları yapılabilir. Özellikle parmak kasları yeterince gelişmemiş olan çocuklar kalemi rahat bir şekilde tutamazlar. Böyle durumlarda plastik kalem tutacakları kullanılabilir.

Yönler
Yukarıdan aşağıya ve soldan sağa hareket Türkçe yazmada temel yönlerdir. Öğretmen daha çizgi çalışmaları aşamasında yönlere dikkat çekecektir. Yönlere dikkat çekmek için mutlaka oklar kullanılmalıdır. Harflerin ve diğer şekillerin başlangıç ve bitiş noktaları vurgulanmalıdır. Yön kavramı gelişmemiş olan çocuklar harfleri birbirine karıştırır. Örneğin "b" harfi "d" olarak veya tersi yazılabilir. Çocuklar "o" harfine aşağıdan başlayıp saatin hareket yönünü takip ederek yazabilirler.

 El tercihi
Yazmada ilk izlenecek husus el tercihidir. Burada sağ, sol ve karışık ellilik söz konusu olabilir. Çocukların çoğunluğu sağ elini tercih etmektedir. Sol elini tercih edenler sağ el tercihi için zorlanmamalıdır. El tercihini tespit etmede etkili yollardan birisi öğretmenin gözlemleridir. Öğretmen çocukları değişik durumlarda (oyun oynarken, yazı yazarken vb.) gözlemleyerek kararını vermelidir.
     Sol elini kullanan çocuklara öğretmen özel yardım etmelidir. Bu çocuklara tahtada yeterince pratik yapma imkânı verilmelidir. Öğretmen öğrenciyi tahtada izlemeli ve gereken yardımı anında yapmalıdır. Sol elli öğrencilerin sıraları sağ elli öğrencilerinkinden daha alçak olmalıdır. Bu durum sol elini kullanan öğrencinin yazdığını görmesine yardımcı olur. Ayrıca ışık sağ taraftan gelmelidir. Böylece elin yazı yazılacak bölgeyi gölgelemesi önlenmiş olur. Kâğıt eğimi sol elini tercih edenlerde sağ ellerini tercih edenlerin tersinedir. Sol elli çocuklar kalemi, kalemin yazım noktasından 4 cm. yukarıdan tutmalıdırlar (5). Sol elli çocuk çoğu zaman problemlerle karşılaşabilir. Türkçe"de yazma ve okuma soldan sağa olduğundan çocuk başlangıçta dezavantaj içerisindedir. Yönlere dikkat etmeme ikinci bir problemdir. Bu problem hem algısal hem de motorsal olarak yaşanabilir. Eğer görmede çocuğun sol gözü etkin ise o zaman materyali görsel olarak soldan sağa değil, sağdan sola doğru tarayacaktır. Bu durum hecelerin yanlış yazılmasına neden olduğu gibi kelimelerin de cümle içerisinde doğru dizilmesini olumsuz yönde etkiler. Bu olumsuzluklar doğal olarak okuma başarısını düşürür (6).
     Sağ veya sol el tercihi, yazmada probleme yol açmaz. Ancak iki ellilik, çeşitli sorunlara yol açar. İki ellilik bir işi yaparken çocuğun biraz sağ biraz da sol elini kullanması olayıdır. Öğretmen buna kesinlikle izin verme melidir. Eğer çocuk iki elini de kullanıyorsa o zaman öğretmen değişik alıştırmalar yaptırarak etkin olarak kullanı-etkin eli tespit eder. Örneğin çocuğa her iki eliyle, zaman tutarak adını ve değişik cümleleri yazdırır. Çocuğun yazdıklarını okunulabilirlik, temizlik, çabukluk vb. açılardan kontrol ederek tercih edilmesi gereken el hakkında karara ulaşır (7).

Boşluklar
Yazmada cümleler, kelimeler, harfler arası ve sayfa kenarlarındaki boşluklar dikkate alınmalıdır. Okunulabilirlik ve estetik açıdan bunlar da önemlidir. Öncelikle sayfa kenarlarında bırakılması gereken boşluklar vurgulanmalıdır. Daha sonra sırasıyla cümle, kelime ve harf aralarındaki boşluklara çocukların dikkatleri çekilmelidir. Kalem ve parmak kullanarak cümle ve kelimeler arası boşluklar kavratılmaya çalışılabilir.

Harflerin şekilleri

Yazı öğretiminde temel amaç okunaklı ve bir o kadar da çabuk yazmayı öğrenciye kazandırmaktır. Bunun için harf şekillerinin doğru olarak kavratılması gerekir. Çocuk hızlı ve doğru bir şekilde harflerin şekillerini zihninde hatırlayabilmelidir. Bu motorsal üretimin hızını artırmada önemli bir etkendir. Eğer çocuğa harfleri yönleriyle ve hareket sayısıyla birlikte kavratırsak hatırlama daha kolay ve düzenli olur. Öğretmen herşeyden önce harflerin yazımında rehberlik etmelidir. Harflerin üzerinden geçerek yapı-etkin alıştırmalara yer verilmelidir. Görsel ipuçlarını (oklarla yön gösterme) kullanmalı, harfleri bellekten yazdırma çalışmaları yapmalıdır. Harflerin başlangıç ve bitiş noktaları, alt ve üst uzantıları gösterilerek, kâğıt üzerindeki çizgilerin takibi sağlanmalıdır. Öğrencilerin gayretleri olumlu değerlendirilip dönüt verilmelidir.
Burada dikkat edilmesi gereken husus bir harfin veya kelimenin aynı sayfa üzerinde ve aynı zaman dilimi içerisinde serbest olarak defalarca yazdırılmamasıdır. Bunun yerine öğretmen veya bir yetişkinin kontrolünde az ve öz çalışma yapmak daha yararlıdır. Ülkemizdeki olumsuzluklardan bir başkası da özellikle 1. sınıflarda öğrenci sayısının fazla olması ve bir öğretmenin kontrolünde yazma çalışmalarının sürdürülmesidir. Bu durum kesinlikle önlenmeli ya birinci sınıftaki öğrenci sayısı aza indirilmeli (20-25) ya da öğretmen sınıfa bir yardımcı ile girmelidir. Çünkü yazmayı öğrenme aşamasındaki yanlışlar anında düzeltilmelidir. Yazma yanlışlıklarını düzeltmede dış çevreden (aile, arkadaş grubu vb.) gelen yardım oldukça sınırlıdır. Temel kaynak ve yardımcı öğretmendir. Yanlış bir yazım anında düzeltilmez ise alışkanlık haline gelir.

 Yazımında güçlük çekilen harfler: Graham, Berninger ve Weintraub 300 öğrenci üzerinde yaptığı çalışma sonunda, yazımında en çok zorlanı-etkin küçük harfleri "q,y, z, u, n, ve k" olarak tespit etmişlerdir. Bu harflerdeki yanlışlıklar, yapı-etkin bütün yanlışlıkların (bırakmalar, düzensizlik, vb.) %48"ini oluşturmuştur. Yalnız kötü yazma açısından bakıldığında ise "q, z, u, a, ve j" harfleri önemli bir yer tutmuştur (.

Kalem tutma ve defterin pozisyonu

Kalem tutmanın pek çok şekli vardır. Ancak araştırmacıların çoğunun uygun bulduğu kalem tutma şekli; işaret parmağı ve baş parmağın yumuşak uç kısımlarının birbirine değecek şekilde kalem tutma noktasına yerleştirilip orta parmağın uca yakın (büküm noktası ile tırnak arasında kalan) kısmı ile desteklenmesi şeklindedir. Ayrıca kolun dirsek ile bilek arasında kalan bölümünün avuç içi ile aynı yönde kalan kısmının da masa üzerine 45 dereceden biraz fazla bir açı oluşturacak şekilde yerleştirilmesi gerekiyor. Ziviani, 7-14 yaş grubuna giren çocuklar üzerinde yaptığı araştırmalar sonucunda kalem tutmada dört önemli husus belirlemiştir. a) İşaret parmağının kullanımdaki esnekliği, b) Kolun dirsek ile bilek arasında kalan kısmının yazım esnasında yüzeye (masa, sıra üstüne) yayılması, c) Kalem tutmada kullanı-etkin parmak sayısı, ç) İşaret parmağıyla baş parmağın uç kısmındaki yumuşak kısımların kalem tutarken birbirine temas edip etmemesi (9).
Kalem kesinlikle yazma noktasına çok yakın tutulmamalıdır. Böyle yapan çocukların engellenmesi için kalem üzerine yazım noktası ile tutulacak nokta arasında en az iki santim mesafe kalacak şekilde plastik bantlar dolanabilir. Sol ellilerde yazma noktası ile tutma noktası arasındaki mesafe daha fazladır. Kalem tutmadaki düzensizliklere anında müdahele edilmelidir. Kalemin ağır, çok ince, köşeli olması da yazmaya olumsuz yönde etki eder.
     Kalemi yazma noktasına çok yakın yerden tutan çocuklar yazdıklarını göremedikleri için oturdukları masa ve sıralar uygun olsa bile sıra yüzeyine iyice kapanırlar ve ellerini bilekten itibaren bükerek bir hilâl şeklini aldırırlar. Bu durum hem görüş açısını bozar hem de çocuğun çok çabuk yorulmasına yol açar. Öğretmenlerin bu duruma çok dikkat etmeleri gerekir.
Kalem tutmada zorlanan çocuklar için kalemin kolayca tutulmasına yardımcı olacak tutacaklar kullanılmalı ve kalemin ebatları değiştirilmelidir. Kaleme çok bastıranlar için kâğıtlarının altına bir karbon kağıdı yerleştirip üzerine yazdıkları zaman alta geçmemeyi tavsiye etmek uygun olabilir. Kaleme az bastıranlar içinse bu alıştırmanın tersi yapılabilir.
Defterin veya yazı kâğıtlarının tutuluş şekli de yazmada önemlidir. Çocukların yazma becerileri geliştikçe yazı defteri kullanı-etkin ele göre sağa veya sola kaydırılabilir. Kesin bir ölçü veya pozisyon olmamasına rağmen, defter 30-40 derece sağa veya sola kaydırılabilir. Çünkü yazının şekli (öne veya arkaya yatıklık) defterin tutuluş şeklinden etkilenecektir. Ozellikle dik temel harflerle öğretim yapılırken Graham ve Miller"a göre sağ el ile yazanlarda defterin sol tarafı vücudun orta kısmını biraz geçecek şekilde sağa kaydırılmalıdır. Eğik yazıya geçildiğinde ise aşağı yukarı 45 derece saat hareketinin aksi yönde döndürülmelidir. Sol elliler ise defteri yaklaşık 45 derece saatin hareketi yönünde döndürmelidirler (10).

Yazma Hızı

Yazma hızı genellikle verilen zaman dilimi içerisinde yazı-etkin harf sayısına göre tespit edilmektedir. Okunulabilirliğin ölçülmesi; harflerin gövde, üst ve alt uzantılarının oluşturulması, boyutları, sayfa yüzeyine yerleştirilmeleri ve boşlukların uygun şekilde ayarlanması gibi birden fazla unsurun ölçümüyle ilgili olduğu için, hızı ölçmekten daha zordur (11). Yazma hızının geliştirilmesinde en önemli etken yazma alıştırmalarının düzenli olarak yapılmasıdır. Çocuk bunu zaman ile yarışarak kendisi de yapabilir. Ayrıca yazma çalışmaları uygun şekillerde ödüllendirilerek motive edilebilir. Graham, Berninger, Weintraub, ve Shafer (12) 1-9. sınıflar seviyesinde yaptıkları çalışmada yazma hızını tespit etmeye çalışmışlardır. Araştırmacılar yazma hızının cinsiyete göre değiştiğini (kızlar erkeklerden daha hızlı) ortaya koyup sonuçları ayrı ayrı sınıflandırmışlardır.


Öğretmen yada veli olarak el yazısını niçin öğrettiğinizi bilirseniz çocuklarımıza daha faydalı olabilirsiniz.  El yazısına karşı oluşturduğumuz olumsuz önyargıyı ister istemez çocuklarımıza yansıtıp onlar için ilk olan bu öğrenme deneyimine negatif etki yapmayalım.

NİÇİN BİTİŞİK EĞİK YAZI? başlıklı makale için tıklayınız.

Bitişik eğik yazının teorik temelleri için tıklayınız.

Bitişik eğik yazı ile ilgili gelişmeler için tıklayınız.

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: nilgün, 10.01.2009, 00:32 (UTC):
sayın hocam biz tüm sesleri bitirdik.kızımın okumasıda gayet hızlı.Ğ sesini öğrenirlerken öğretmenlerinin kullandığı metod bence çocuklar için en akılda kalanı!Arzu Şimşek Hanımda uygularsa zannediyorum oğluna faydalı olur.Bir yudum su içtikten sonra yutmadan gargara yapar gibi ses çıkarmış.denedim çok mantıklı geldi.çünkü çocuklar sesin ne olduğunu anlayıp,Y ve H sesiyle karıştırmıyorlar.belki faydası olur.paylaşmak istedim.herkese kolay gelsİN

Yorumu gönderen::11.01.2009, 20:39 (UTC)
alinafizyazar
alinafizyazar
Kapalı

Nilgün Hanım ne mutlu size. "Ğ" sesi için verdiğiniz örnek çok güzel ve sesin akılda kalması için birebir gerçekten. Paylaştığınız için teşekkürler.

Yorumu gönderen: arzu şimşek, 14.01.2009, 14:20 (UTC):
hocam teşekkürler. Nilgün hanım verdiğiniz örnek sahiden güzel.mutlaka uygulayacağım.çünkü tek sesi vermedende, cümle içinde yazdırırkende çocuk algılayamıyor.bunu yapınca sonuç alırım inşallah teşekkür ederim.

Yorumu gönderen: aliye, 16.01.2009, 12:27 (UTC):
benim oğlum tahtadaki yazıları yazmada eli ağır ve isteksiz ona nasıl yardımcı olabilirim

Yorumu gönderen: nilgün, 17.02.2009, 01:53 (UTC):
Ali Nafız Bey,kızım 1.sınıfta.Okuması gayet güzel,matematiğide çok seviyor.Ben üniversite mezunu ama şuan çalışmayan bir anneyim.1 yıl İngilizce öğretmenliği yaptım.Kızıma bu yıldan başlayarak hergün bir kelime İngilizce öğretmek istiyorum.Deneyimli bir eğitimci olarak siz buna ne dersiniz.Artıları ve eksileri neler olur?Bilgilendirirseniz sevinirim.Kızım bu konuda istekli,ayrıca satrançta öğreniyor.

Yorumu gönderen::17.02.2009, 22:30 (UTC)
alinafizyazar
alinafizyazar
Kapalı

Okuması gayet güzel diyorsunuz, söylenenleri yazmada da bir problemi yoksa yavaş yavaş İngilizce öğretmeye başlayabilirsiniz. Bu konudaki benim fikrim anadili ile okuma ve yazmayı güzelce öğrendikten sonra yabancı dil öğretme çalışmalarına geçilebilir. Bu yaş çocuklarının kuvvetli hafızalarını yabancı dil öğretimi için kullanılabilir. Günümüzde dünya genelinde geçerli ve ortak kullanılan bir dil olan İngilizce'yi bilen insanların hayatı diğer insanlardan bir adım önde götürdüklerini görüyoruz. Çünkü bilgi kaynağından İngilizce olarak geliyor ve internet bize bilginin kaynağına doğrudan erişim imkanı sunuyor. Çocuklarımızı hayata en iyi şekilde hazırlayabilmek için yabancı dilin önemi aşikar. Her gün bir kelime öğretme fikriniz güzel ama örneğin selamlaşmalar, renkler vb. gibi konuları bir bütün olarak öğretmeniz daha pratik ve faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Ben sınıfım 2. sınıfa geçtiğinde yani bu sene sınıfımda takviye ve etüt dersinde ingilizce öğretimi çalışmalarına başladım. Çocuklar çok istekli ve hevesli oluyorlar ve çok güzelde öğreniyorlar. Bu konuda "First Step İlköğretim İngilizce Eğitim Seti" ni beğenerek kullandım. Başarılar...

Yorumu gönderen: tuğba, 22.02.2009, 11:41 (UTC):
el yazısı çok güzel bence kardeşim çok seviyor ve güzel yazıyor ve okuyor şimdi 1.sınıfta.

Yorumu gönderen: Arzu, 26.02.2009, 09:26 (UTC):
AliNafizYazar hocam sizlere öncelik olarak hep sıkıntılarımızı paylaştık bizlere büyük özverilerde bulunduğunuz için sonsuz minnettarım.Hocam oğlulumun şu anki durumu iyi ama ilk dönem ki isteksizlikten dolayı karnemizde 3 ler oluştu. İkinci dönem deki çalışmamız ççok iyi olsada 5 pekiyle geçmemize engel olurmu.öğretmenimiz oğluma notlar konusunda acımasız oldu diye bilirim. İkinci dönönem için de değişikliğini en azından göz önünde tutabilirdi. TEŞEKÜRLER.

Yorumu gönderen: çisil, 23.05.2009, 12:33 (UTC):

Yorumu gönderen: duygu, 29.05.2009, 19:08 (UTC):
öğretmenim okmayoruz veyazıyoruz SEMA öğretmenim çok teşekkürler canım öğretmenim ::D

Yorumu gönderen: duygu, 30.05.2009, 19:02 (UTC):
ne güzel sema öğretmenim
sema kızıltan

Yorumu gönderen: beyza, 30.05.2009, 19:32 (UTC):
çok seviyorum öğretmenim SEMA KIZILTAN

Yorumu gönderen: esra, 25.07.2009, 12:24 (UTC):
kızım ilkokul 1 sınıfı basarıyla bitirdi

Yorumu gönderen: hülya, 14.09.2009, 14:54 (UTC):
anlamıyorum nerdevar el yazısı hangi resmi yerlerde var her yer normal yazıkken bu neden böyle

Yorumu gönderen: güven, 27.09.2009, 14:17 (UTC):
elyazısı iyi diyorsunuz,fakat düşündünüzmü hiç?türkçedeki kadar bol noktalı başka bir alfabe varmı?çocuklar bol noktalı ve bol çizgili sözcüklerde( örn:bütünlük?)noktaları ve çizgileri(yatay olan)yazmayı unutuyor.unutmasa bile birsürü zaman kaybediyor.bence esas işin önemli yanı bu..velilerimiz haklı bence.hep beraber meb.e yazmalı

Yorumu gönderen: mustafa, 29.09.2009, 09:58 (UTC):
biraz sabırlı olmak gerekiyor herhalde bütün okuduklarımızdan bu çıkıyo

Yorumu gönderen: saliha, 30.09.2009, 11:42 (UTC):
mrb.bnim kızım 1.sınıfa başladı.gçen sene anasınıfına gitmesine rağmn baya zorlanıyoruz.sizc anasınıfının bu sene faydası olurmu kalem tutuş şekli hakkında bilgi istiyorum.zorlanıyoruz

Yorumu gönderen: selinn, 02.10.2009, 09:03 (UTC):
merhaba
benimde yeğenim okula başladı daha 10 gün oldu. iş haftalar boyamada çizgilerde gayet başarılıydı iki gündür e harfi veriyor hocası normal e yi yapıyor ama el yazısıyla birleştirmesinde zorlanıyor aglıyor beceremiyorum diyor. bende öğretici olarak sabredemiyorum. ya ne kadar faydalı bu el yazısı sistem anlayamadım hep bu şekil gidecekse bu çcocuk şimdidden okuldan bıktı bir kere gösteriyorum ikinciyi heen unutuyorum nasıl apıcagım diyor herkes unutmasından yakınıyor normalde çok zeki bir çocuk ama eli kaleme alışkın olmamasındanmı kaynaklanıyr nasıl bu harflere alıştıracagız

Yorumu gönderen: emine, 09.10.2009, 20:40 (UTC):
bizde başta çok zorlandık ama sevgili ayşe hocamızın vermiş oldugu ders fotokopilerde bu sitenin adresini gördüm bizede faydalı olacagına inanıyorum bir nebze olsada hocamıza yardımcı olalım diyorum ögrenci velileri olarak şimdiden kolay gelsin ayşe hocam

Yorumu gönderen: ÇİĞDEM, 17.10.2009, 19:39 (UTC):
Kızım birinci sınıfta üçüncü haftaları okulda e l a t harflerini gördüler ama kızım hala e harfini tanımakta zorlanıyor devamlı tekrar ettiriyorum el yazdırıp okutuyorum al yazdırıp okutuyorum tekrar el ' e geçiyorum hatırlamıyor tekrar edemiyor el al ele elle al at at ta bunları 20 30 belki daha fazla tekrarlamışızdır hala zorlanıyor bu neydi ıııı diyor birtel ela ve laleyi tanıyor

Yorumu gönderen: yesım, 18.10.2009, 09:01 (UTC):
benımde 1 sınıfa gıden bırkızım var 16092003dogumlu ama ders calısma konusunda cok zorluk cekıyorum 5dk yazıyazsa 10dk konusuyor zorla yaptırıyoruz tavsıyelerınızı beklıyorum

Yorumu gönderen: eif, 20.10.2009, 18:30 (UTC):
saliha kalem tutma konusunu soruyorsun üçgen kalem deneyebilirsin

Yorumu gönderen: Bilal Günal, 24.10.2009, 04:13 (UTC):
Bu sayfanın sorularını da cevaplarını da çok beğendim.Böyle şey olurmu diyeceksiniz?Haklısınız.Sorular sorulmasaydı bu güzel cevaplrı nasıl verecektiniz?Teşekkürler...

Yorumu gönderen: dilek, 03.12.2009, 14:00 (UTC):
oğlum heceleri birleştirerek okuyor ama arada ters cümleler kuruyor fakat yazı yazmaya gelince herşey bitiyor ne yapmam lazım yardımcı olun

Yorumu gönderen: leyla, 23.12.2009, 18:00 (UTC):
benimde ilkokul 1 egiden bi oğlum var ama okuyor elyazısınıda düz yazıyıda ilk başta herkes gibi bizde zorlandık amaşimdi herşey çok güzel;)

Yorumu gönderen: derya, 25.12.2009, 17:33 (UTC):
kızım 1.sınıfta.okumayı söktü sayılır,biz müdahale etmeden heceleyerek okuyor.fakat yazma ile ilgigli problemlerimiz var.evde alıştırmalarda biraz zorlansada söylenenleri yazıyor ama sınıfta sınav sırasında anlamsız kelimeler yerleri karıştırılmış harfler yazıyor.neden olduğunu anlayamadım.yazmayı daha kolay nasıl öğretebiliriz tavsiyelerinizi bekliyorum teşekkürler.

Yorumu gönderen: burak, 11.05.2010, 20:53 (UTC):
yazzzzzz

Yorumu gönderen: dilek, 20.09.2010, 19:20 (UTC):
kızım 1e başladı çok zorlanıyor çokta üzülüyor ne yapacam bilmiyorum

Yorumu gönderen: serpil, 26.09.2010, 01:33 (UTC):
benim 1. sınıfa giden bir oğlum var. özellikle ders çalışma konusunda çok zorluk çekiyoruz.derse oturduğumuz andan itibaren daha hiçbir şey yazmadan ben yoruldum,sıkıldım,bunaldım, artık bitsin bu ders demeye başlıyor.öğretmenin verdiği ödevi (şuan e harfindeler) iki sıra yazıyoruz 5 dk dinleniyoruz.bu şekilde yapmazsam ödevin sonu gelmiyor. Eğer yanında oturupta onu kontrol etmez, kendinin yapmasını beklersem hiç kalem dahi oynatmıyor. sorum şu ; bu durm normal midir? değilse önerilerinizi bekliyorum .Teşekürler

Yorumu gönderen: gülendam, 27.09.2010, 12:10 (UTC):
tv gazete dergi kataplar normal yazıyken niye el yazısı anlamıyorum oğlum okula başladı ve çok zorlanıyo gerçekten zor ben bile zorlanıyorum çocuğum ve ben psikolojik bunalımdayız yani çok saçma buluyorum yok kas geliştiriyomuş yok hızlı düşünmeyi sağlıyomuş bundan öncekiler yavaş düşündüde ne oldu yada yada bundan sonra bizim çocuklarımız ne olacak bu kadar zorlanıp bence kafayı sıyırcak tabi annede öyle ders yaptıramıyorum çocuğa daha okullar başlayalı ne olduki ya bida anne çalışınca zaten şartlar zor hepten zora koşuyorlar....lütfen buna bi çözüm bulunsun....

Yorumu gönderen: kübra, 29.09.2010, 18:06 (UTC):
arkadaşlar onlar daha küçük kafaları her şeyi alıyor. malesef biz geç kalıyoruz. onlara okumayı yazmayı ana sınıfında öğretseler. zorlanmıycaklar. ayrıca el yazısından düz yazıya geçmekte zorlanmıyorlar. çok ta güzel okuyorlar. sadece geç kalmaktan kaynaklanıyor. 7 çok geç

Yorumu gönderen: mustafa kaya, 02.10.2010, 14:21 (UTC):
bu site çooooooooook guzel eyrıca çok egıtici :-

Yorumu gönderen: mustafa, 02.10.2010, 14:40 (UTC):
sayfayı km yaptıysa eline saglık

Yorumu gönderen: ismail, 04.10.2010, 20:16 (UTC):
tüm içtenliğimle tebrik ediyorum ve teşekkür, çok faydalı bilgiler aktarılmış.

Yorumu gönderen: mehmet ali nart, 06.10.2010, 19:30 (UTC):
sayın öğretmenim,oğlum enes solak.sınıfının ışığı soldan geliyor.tabiki gölgeleme yapıyor sizin tafsiyeniz nedir;teşekkür ederim.

Yorumu gönderen: İzli Defter, 06.10.2010, 21:16 (UTC):
"İzli Defter" diye bir ürün var. Deneyen oldu mu hiç?

Yorumu gönderen: münire, 07.10.2010, 12:56 (UTC):
ben bu siteyi hazırlayanlara çok teşekkür ediyorum ellerinize sağlık kızım için çok yardımcı derslerinde

Yorumu gönderen: tuğba, 09.10.2010, 20:00 (UTC):
evet bende cogu arkadaslara katılıyorum bende ogluma ödev yaptırmakta bi hayli zorlanıyorum banada cok sacma geliyor cocukların duz yazıdan once el yazısı yazmaları cocuklar cok zorlanıyor ve ders yapmakj ıstemıyorlar

Yorumu gönderen: elif, 22.10.2010, 11:11 (UTC):
merhabalar,öncelikle sitenizi verimli buldumğumu sölemeliyim.fakat anlamadığım bir nokta var benim kızım seneye başlıycak ilkokula ve evde çalıştırmal istiyorum.çizgili defter aldım küçük e lerden başlamak istedim fakat çizgili defterde yazdırmamam gerekiyor sanırım?sayıları yazdırarak başlasam sorun olurmu?100 e kadar sayabiliyor fakat okuyamıyor hangi sayı hangisi bilmiyor neyapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim

Yorumu gönderen: duygu, 22.10.2010, 15:48 (UTC):
ben kardeşime bulmak istedim ama ben elyalı demiştim siz düz yazı çıkartıyosunuz

Yorumu gönderen: Aycan , 26.10.2010, 20:09 (UTC):
Kızım 1.sınıfa gidiyor,yazdıklarını ve okuduklarını hemen unutuyor,sabırsız biriyim,hemen kızıyorum ve bunu görünce üzülüp,ağlıyor. Ne yapmalıyım ?

Yorumu gönderen: gönül, 06.11.2010, 12:23 (UTC):
hocam mereba benım oglum bıre gıdıyor fakat e,l, a,haflerını gectıler şimdı o, harfındeler harflerı seslerıyle tanıyo fakat şimdı ela yaz dedımmı yazamıyo cok cabuk unutuyo okuyamıyo ogretmenıde okuyamıyor dedı cok uzuluyorum aglıyorum bırlestırmetı hıc yapamıyo t.a.yıdahı bırlestıremıyo bır psıkratrıye mı gotursem bılmıyorum yardım edersenız sevınırım ıyı gunler

Yorumu gönderen: fatma, 28.12.2010, 17:53 (UTC):
benim oğlum 2.sınıfa gidiyor ama hala okuma yazma bilmiyor.uzmanada danıştık.

Yorumu gönderen: Y O K, 18.04.2011, 16:41 (UTC):
çok güzel
Yorumu gönderen: KaZIm, 18.05.2011, 08:45 (UTC):
Arkadaşalr CumHuriyetin Kuruluşundan beridir el yazsı yasa gereği zorunludur. el yazısından önceki yazdıklarımız asıl suç teşkil ediyor. şuan kanunlara göre doğrusu yapılıyor zaten.

Yorumu gönderen: ahmet ateş, 01.06.2011, 18:17 (UTC):
gözlemim odur ki: ülkemizde ilkokul 1 sınıftan itibaren el yazısı kullanma zorunluluğu öğrenciler arasında el yazısını yazamadıkça öğrencinin enerjisinin boşa gitmesine ve okuldan soğumasına neden olmaktadır.çevremde gözlediğim tüm 1 sınıf öğrencilerinde el yazısına karşı bir isteksizlik vardır...gerçektende daha parmakları kraker kadar ince olan çocuklarımıza bu durumun 1 sınıftan itibaren verilmesini olumsuz buluyorum.çocuklarımıza daha somut düşünceler içinde olabildikleri konuyu anlıyabilecekleri bir dönemde örneğin 5 sınıftan itibaren yoğun bir şekilde el yazısı eğitimi verilebilir...

Yorumu gönderen: İREM , 26.06.2011, 21:10 (UTC):
BEN İLK OKUL ÖĞRENCİSİYİM CE BUNU ÇOK SAÇMA BULUYORUM

Yorumu gönderen: Ömer Özel, 11.08.2011, 06:10 (UTC):
Bitişik eğik yazı çocuklarımızı okuldan ve okumadan soğutmanın çok iyi bir yöntemidir.Minicik elleri bitişik eğik yazı yazdıracağız diye bir harfin yazılması günler alıyor. Hele bazı çocuklarımızda el beceriler gelişmemiş oluyor. Bu öğrenciler için yazı yazmak büyük felaket. Ben yapamıyorum, beceremiyorum duygusunu kapılıyorlar. Bu duygu hayatlarını etkiliyor.Bu kişiler kendine güven duygularını kaybediyor. Süper zeki olsalar bile bir yere müdür yönetici olma iradelerini kaybettiriyor.Sanki öğrencilerimiz hattat olacak mış gibi el yazsı yazdırmanın anlamı yok.Birinci sınıfta çocuğu okulu ve okumayı en kolay şekilde okumayı öğretirsen öğrenciler okulu ve okumayı seviyor.Bu durumda başarıyı getiriyor.Oysa el yazısı herşeyi bitiriyor. ben 26 yıllık öğretmenim. El yazısıyla okumayı öğrenen bir çocuk kitapları görünce gene bir çelişki daha yaşıyor kitap harflerini tanıyamıyor.Birde harf metodu çocuğun hızlı okumasına çok büyük engeldir. Cümle metodu ayrı bir buluştur.yerçekim kanununun buluşu kadar bana göre önemlidir. Harf metodunun ilk uygulayıcısı benim ama asla yararlı olduğunu inanmıyorum. Cümle metodunda çocuk bir cümle yazdığında kendisine bir savaş kazanmış komutan gibi mutlu hissediyor. ve bu işi yapmaktan çok mutlu oluyor. Oysa harf metodunda günlerce anlamsız anlamsız kelimelerle uğraşıyorsun. çocuk yaptığı işten sıkılıyor. Okuldan dersten sıkılıyor. Yazacağım öğle çok şey varki burada yazarak işi uzatmak istemiyorum harf metodu ve el yazsı türk çocuğunu okuldan okumadan soğutmak için düşünülmüş ince hesaptır diye düşünüyorum. El becerisi iyi olan ve zeki olan çocuklara bir zararı yok ama sınıfta böyle çocuk sayısı 3- 5 i geçmiyor. 35 kişinin 30 unu kaybettikten sonra toplum koyun sürüsüne döner.

Yorumu gönderen: SERAP, 07.09.2011, 07:28 (UTC):
ne anlamı var bu el yazısının ilerde hiç yardımcı olmuyorkı
her yerde düz yazı var inetrneten tutda kitaplarlara kadar çouklarlara eziyet bu ben yazdığimadane oldu şimdi çalşiyorum ama hiçbi zaman yardımcı olmadı şimdide ikinci oğluma sıra geldi baklaım neolcak

Yorumu gönderen: ehaser, 20.09.2011, 08:48 (UTC):
çok güzel bir site

Yorumu gönderen: emine taşcı, 22.09.2011, 10:54 (UTC):
nasılsınız :-

Yorumu gönderen: demirhan , 24.09.2011, 16:42 (UTC):
çok zor çocuklar için deli oluyoruz oğlumla yaparken oda nefret ediyor bende

Yorumu gönderen: keziban, 29.09.2011, 11:59 (UTC):
benim oğlum bu sene bire başladı hiper aktif hocam çok zorlanıyorum özel eğitime gidiyor ama pek bir faydasını görmüyorum dikkat eksikliği olduğu için çok zorlanıyorum ben ne yapabilirim başaramadığı için kendiside üzülüyor ve benide üzüyor bana ne gibi tavsiyeleriniz olabilir

Yorumu gönderen: yasir, 29.09.2011, 18:12 (UTC):
bizim zamanınımızda hem normal yazı hemde el yazısı vardı

Yorumu gönderen: YELİZ, 08.10.2011, 11:35 (UTC):
Çıldırmak üzereyim arkadaşlar. Bu zamana kadar hiç bağırmadığım oğluma bu süreçte inanılmaz bağırıyorum. Yazı yazmak istemiyor işten eve gelip ders çalıştırmak benimde kabusum haline geldi. Her gün sakin olucam diorum ama çalışmaya başlayınca işin rengi değişiyor. Hem unutuyor yazdığını hem yazmak istemiyor hem bahaneler buluyor ikimiz içinde ders kabus. Etüte verdim ama eve hem ders geliyor hem de gün içinde ve etütte aynı yerde kalmış geliyor. Şuan uyudu ders yapmamak için nasıl yapıcam nasıl davranıcam? Kendimi sabırlı bilirdim ama çıldırıyor zannediyorum kendimi... Bazen tek ben miyim diorum ama sitede benzer şikayetler gördüm. Yardımınız ne olur???

Yorumu gönderen: sibel, 15.10.2011, 12:24 (UTC):
güzellllllllllllll

Yorumu gönderen: tülay, 16.10.2011, 12:32 (UTC):
merhabalar benimmoğlumda 1 çi sınıfa gidiyor ama yazıyor zorlarsam yazıyor okulda bile ögretmeni yazdıramıyor neden acaba bakıp bakıp yazmıyoo okulda da evdede neden acaba sizce bana yarcımcı olurmusunuz birde okumasını nasıl sökmeli okumalıı bana yardım cı olursanız çok sevinirim

Yorumu gönderen: tülay, 16.10.2011, 20:09 (UTC):
oğlum 1 çi sınıfa gidiyor ve eve yazıyor okulda yapmıyor napmalıyım ve okumasını nasıl yapmalıyım

Yorumu gönderen: mustafa, 18.10.2011, 20:06 (UTC):
benim oğlum busene 1.sınıfa başladı harfleri öğretmek için uğraşıyoruz,defalarca tekrar ediyoruz ama yine unutuyor.acaba geri zekalımı diye düşünmeye başladık ama cin gibi bir çocuk dersten başka herşeyi anlıyor ne yapacağız bilemiyoruz çıldırmak üzereyiz.

Yorumu gönderen: nigar, 24.10.2011, 17:21 (UTC):
benim oglumda 1 sınıfa gıdıyo cok zor gercekten veliler icin her ders saatınde aglıyo nasıl olcak bılmıyorum cok bunaldım allah kolaylık versin herkeze

Yorumu gönderen: Tecrübeli öğretmen, 24.10.2011, 20:33 (UTC):
14 yıllık sınıf öğretmeniyim
Harf yöntemiyle oluma yazma eğitimi en iyi yöntemdir ancak bitişik eğik yazı ile okuma yazma öğretilmesini doğru bulmuyorum. Çocukları çok yoruyor ve yazılarını çirkinleştiriyor. Ailelerin öğrenciyle ilgilenmesinde sorun oluşturuyor. hele rakamların eğe-büke yazılması çok çirkinleşmesine neden oluyor. NİÇİN BİTİŞİK EĞİK YAZI? başlıklı makalede sayılan faydalar bence deneysel bir sonuç değil de temenniden ibarettir. Orada belirtilen faydalar söylendiği gibi gözlenmiyor. Her fikir patlamasının düşünülmeden doğru düzgün analiz edilmeden değerlendirildiği bir bakanlık yapımız var. Gelen birçok bakan hemen "aklıma bişi geldi hele bi deneyelim nası olacak " diyor gibi. Bu ülkede eğitimci kökenli bakan gelmediği için çok sorun yaşanıyor.

Yorumu gönderen: sevim, 03.11.2011, 13:18 (UTC):
Benimde kızım 1.sınıf ama her okuduğunu daha sonra unutuyor ne yapabilirim

Yorumu gönderen: fadime ünal, 17.11.2011, 18:32 (UTC):
1. sınıfa giden oğlum harfleri tanıyor ama birleştiremiyor ne yapabilirim

Yorumu gönderen: hatice, 17.11.2011, 23:12 (UTC):
Gördüğüm en önemli olumsuzluğu şöyle belirteyim. El yazısı öğrenen çocuklar okumakta güçlük çekiyorlar çünkü okuma harfleri farklı. En iyisi bundan sonra kitaplar, gazeteler el yazılı basılsın her yerde el yazısı bulunsun..Yoksa minik yavrular öğrenmek için iyi bir bocalama yaşayacaklar ki evlere şenlik. Allah akıl versin. Hızlı yazmak ve düşünmek için el yazısına ne gerek var..Artık klavyeler yazıyor..Millet aya biz hala yaya...

Yorumu gönderen: ayşe bilge, 18.11.2011, 16:16 (UTC):
Ben Özel Eğitim Sınıf Öğretmeniyim.Özel eğitim gerektiren öğrencilerin bitişik eğik yazıyla okuma yazmaları çok zor ve çok uzun zaman gerektiriyor.Ayrıca düz yazıyla hazırlanmış kaynak kitaplar çok az,olanlar ise çok pahalı.Gözlemlerime göre normal sınıftaki öğrenciler çok çirkin yazı yazıyorlar.Ayrıca yazma tembelliği hat safhada.Ben düz yazıyla okudum ama çok güzel bitişik eğik yazı yazabilirim.Okulda aldığımız güzel yazı dersi bunun için yeterli oldu.Biz kolaydan-zora bir sıra takip etmeliyiz.Kesinlikle önce düz yazı sonra el yazısı diye düşünüyorum.

Yorumu gönderen: talha, 30.11.2011, 17:21 (UTC):
coçuğun dedini niye yapmı
yosun

Yorumu gönderen: pınar, 12.12.2011, 16:22 (UTC):
merhaba benım oglumda 1 sınıfa gıdıyor yazsı ılk etapta cok guzeldı sımdı bıraz bozdu ve bırazda agır yazıyor yazı yzaımını hızlandırmak ıcın ne yapmam gerekıyor

Yorumu gönderen: ilknur , 14.12.2011, 19:10 (UTC):
bnde ilkokul öğrenci annesiyim dikte yazımında yazdıklarını okumada zorlanıyor ne ne yapabilirim

Yorumu gönderen: burak, 15.12.2011, 12:08 (UTC):
ofbirdeokusam

Yorumu gönderen: Latif, 22.12.2011, 18:19 (UTC):
meraba benim kızım 2. sınıf öğrencisi ama 1. sınıfa yeni başlamış gibi harfleri tek tek okuyor ama harfleri tutturamıyor dersin başına bir türlü oturtamıyorum 4. sınıfa giden bir oğlum da var aynı problemi yaşıyoruz kızımın yaşıtlarına göre zekasının düşük olduğunu söylediler kızımı onun durumunda olanların bulunduğu ayrı bir sınıfa göndermek istiyorlar bakarak gayet güzel yazıyor ama okuyamıyor ne yapmalıyım çaresiziz tşk ederim.

Yorumu gönderen: Filiz Çetin, 23.12.2011, 16:23 (UTC):
ilkokul 1. sınıfa giden kızım için Türkçe El yazısı öğreten iPad uygulaması çıkmış. çok başarılı tıpkı yabancılar gibi hatta daha iyi. çok beğendik ve oğlum harfleri kolayca yazıp öğrenebiliyor. tüm annelere babalara tavsiye ediyorum
http://tabletliegitim.com linkinden indirebilirsiniz.

Yorumu gönderen: sude, 09.01.2012, 08:42 (UTC):
anaokuluöretmeni

Yorumu gönderen: kucukagac, 09.01.2012, 11:50 (UTC):
Ülkemiz çocuklarının eğitimine ve zihinsel gelişimine büyük katkılar getirecek ve öğrencilerimizin düşünen, anlayan, sorgulayan, öğrenmeyi öğrenen, bilgiyi kullanabilen ve sorun çözebilen bireyler olarak yetişmesinde önemli rol oynayacaktır.

Yorumu gönderen: şerife, 11.01.2012, 15:07 (UTC):
benim kızımda 1.sınıfa basladı ama heceleyerek okuma yapıor ama degerlendirme sınavlarında yazılar hep eksık cumleyı tam yazamıor ve bu yuzdende yazı yazma sınavlarından hep 1 yada 2 alıor bu benı cok üzüyor ne yapabılırım

Yorumu gönderen: ayşe, 23.01.2012, 07:08 (UTC):
El yazısı çok saçma kaldırılsın öğretilecekse aynı sistem düz yazı olarak öğretilsin milli eğitimin iyice şeyini çıkarttılar.çocukların kafasını karıştıralım da nasıl karışırsan karışsın mantığı var bilgisiz ezbere dayalı bir nesil yetiştirilmek isteniyor. Ben Hükümetin en başarısız bulduğum Bakanlığı milli eğitim bakanlığı

Yorumu gönderen: hasan har, 08.03.2012, 14:44 (UTC):
merhabalar benim oğlum 1.sınıfa gidiyor sınıfta en önce okumayı sökenlerden yani şöyle diyeyim e.l.a.t harflerini öğrendikten sonra okumayı kolayca söktü.matetmatiktede sorun yok çıkartma toplama 10luk 1lieri kolayca öğrendi .bizim sorunumuz okuma hızı biraz yavaş dakikada 45 55 arası kelime okuyabiliyor.hızlandırmak için pek çaba sarf etmiyor yani okumayı öğrendim yeter bana diyor.ama her akşam en az 30dakika okuma mutlaka yaptırıyorum hikaye serilerini ,her akşam 1 tane bitiriyoruz. ama hırs ve istek yok bana yardım edin

Yorumu gönderen: efe, 11.03.2012, 10:38 (UTC):
çok eylenceli

Yorumu gönderen: acvgfdsa, 20.03.2012, 20:10 (UTC):
:-

Yorumu gönderen: zümre, 30.03.2012, 13:28 (UTC):
hiç güzel değil aradığım şeyi bulamadım

Yorumu gönderen: uygt, 14.04.2012, 06:07 (UTC):
sjıdckdncjduıcsndısdbnkjscbkjcbkjdcıos

Yorumu gönderen: özlem akpınar, 28.08.2012, 16:54 (UTC):
mrb yazılarınız için teşekkür ediyorum.Biz yeni başlıyoruz ama sayenizde birçok önemli notlar aldım.Yardımı olacağına eminim teşekkürler

Yorumu gönderen: Valentin, 30.10.2012, 15:56 (UTC):
anayasa.yuksekyargi diyor ki:İlk defa bf6yle dfczenli bir rf6portaja tanık oldum. c7ere7evesi olup da bu kadar kapsamlı bir peisepktrf ie7inde portff6yfc geniş bir rf6portaja kapak bie7ip eserleştirmek gelecekte dcstad ie7in e7ıkacak haberlerin noksanlığına mahal bile vermeyecek bir kfce7fck bilgi hazinesi olabilir. İşte Sayın OSMAN CAN (meraklısına)..Rf6portajı yapana da verene de saygılar Yfcrfc dcstad, yfcrfc ki ciğerlerinin Koca Ağrı'nın sert havasını tenefffcs ettiğini idrak etsinler.. Sen yfcrfc ki Doğu c7ocukları da, Hukuk Fakfcltelerinde koşmasını f6ğresinler

Yorumu gönderen: ayşe sena, 17.11.2012, 09:27 (UTC):
benim oğlum 5,5 yaşında şuan e ve L harfini bitirdiler bakmadan 20 ye kadar yazıyor el,ele,elle, gibi kelimeleri okuyor bakmadan yazıyor adını yazıyor hocam mesela gazeteye bakarak ordaki yazıları kağıda yaza biliyor öğretmen bulmacada el .ele. elle kelimelerini bulun demiş ama bulana kadar koca bir gün bittii. acaba ezbercimi unutmasın diye her gün dersini bir syfa yazdırıyorum
öğretmeni yazılarını beğeniyor

Yorumu gönderen: hakan, 19.11.2012, 10:46 (UTC):
benim bir oğlum var oda elyazısını okuyor düz yazıyı okuyamıyor.burdan okuduğum kadarı ile anladığım biraz sabredeceğiz

Yorumu gönderen: Yusuf, 11.12.2012, 20:09 (UTC):
Kolay gelsin.bizde sadece bizim cocuk okuyamiyor zannediyorduk meger geneli ayniymis.aceba cocuklarda değilde müfredatta sorun olmasın?tı yerine te desek olmazmı bize böyle öğretildi.cocugumun kafasının karıştığı çok belli.atlet alet ilet elit eti elli hepsi birbirine benziyor.biz bile şaşırıyoruz.bunun daha kolay bir yolu olmalı diye düşünüyorum.bir yerden sonra sabirda kalmıyor.yardim ederseniz seviniriz.

Yorumu gönderen: havva , 25.01.2013, 17:22 (UTC):
ben ne yaptıysam çocuğuma ders çalışmayı dinlemeyi yazmayı öğretemedim şuan 6 ya gidiyor sene başında öğretmen tuttum 1500 lira verdim çocuğun karnesi hepsi 2

Yorumu gönderen::13.02.2013, 19:07 (UTC)
kadirogluhaber
kadirogluhaber
Kapalı


Yorumu gönderen: gamze yener, 12.10.2013, 08:49 (UTC):
1.sınıf için çok güzel

Yorumu gönderen: arzu, 15.01.2014, 14:04 (UTC):
5 yaşında kızım 1 re başladı ve 19 harfi aldı bunlardan oluşan bazıkelimeleri güzel okuyor bazılarını okuyamıyor ne yapmalıyım okuma yaptırıyorum sıkılıyor bilginize ihtiyacım var

Yorumu gönderen: emel, 07.03.2014, 13:57 (UTC):
benim oğlum okuyor yazıyor ancak yazmak istemiyorum diyor ve yazmıyor 1. sınıfa gidiyor 30 kişik sınıfta ben yazmam deyip oyurup geliyor,evde ben yaptırıyom,ancak banada yazmam diyor.çareeeeeeeeeeee

Yorumu gönderen: aleyna ,yubanur ,nurullah, 24.03.2014, 10:47 (UTC):
1. sınıflar içinde çok öğretici

Yorumu gönderen: dana, 30.04.2014, 11:56 (UTC):

Yorumu gönderen: ayse 11.10 2014, 11.10.2014, 18:29 (UTC):
Merhaba benim oglum 2008 aralik ayi doğumlu bu yil birinci sinifa basladi okula gitmeyi cok seviyor ama yazi yazmaktan nefret ediyor akşama kadar sınıfta bos bos oturuyormus eve gelincede resmen bana iskence çektiriyor bir tane harfi uc gunde ancak öğreniyor ogretmende bu durumdan cok şikayetçi ana sinifinada gitmedi ne yapmalıyım lütfen yardımcı olurmusunuz

Yorumu gönderen: saray, 24.10.2014, 18:26 (UTC):
Birinci sınfsa oğlum var.ezbere yazıp okumada zorlanıyor.ödev yapmayı seviyor ezber yapamıyor hemen unutuyor.oysaki çok akıllı bir çocuk.acaba napsam şaşırdım.en geri benim oğlummuşş

Yorumu gönderen: ebrar, 30.10.2014, 15:52 (UTC):
benim oğkum süerrr

Yorumu gönderen: YARDIM.., 31.10.2014, 07:47 (UTC):
benimde 1. sınıfa giden kızım var. Ne yazı yazdırabiliyorum ne de okuma yaptırabiliyorum. Sürekli unuttum diyor. Ne yapacağım bilmiyorum Lütfen yardım...

Yorumu gönderen: AYSE AKSU, 05.12.2014, 09:36 (UTC):
MERABA

Yorumu gönderen: nurgül, 23.10.2015, 09:49 (UTC):
benimde oğlum birinci sınıf okula ilk iki hafta çok istekli gittik okula ama suan gitmek istemiyor herşeyi birbirine karıştırdı okulda öğretmeni baskı yapıyo evde ben sınıfta yapamayan sadece benim oğlumun olduğunu söylüyor öğretmenben ne yapmalıyım şimdiden öğretmen karar vermiş olmaz diyo ne yapmak gerekiyo

Yorumu gönderen: fatma, 30.10.2015, 09:44 (UTC):
Selamlar bu sene kizim 1 sinifa basladi bir ayi gecti halen e l a t bilm mi yor bir dakka once soyledigj e yi birdakka sonra soyliyemiyorben ve babasi tum cevremzdekiker yardimci ouyor haddinden fazla ilgi, eniyoruz ama bir turlu basaramiyor ben im iskolojim bozuldu nolur yardimci oun 0534 052 27 34

Yorumu gönderen: Hulya, 10.12.2016, 22:46 (UTC):
Merhabalar kizim 1 sınıf gidiyor çok hevesliydi ogretmenle yaşadığımız sorundan dolayi okul degistirdik ama gittigimiz okul baya önde 8 harfi birden bir haftada nasil yetistircem zaten kizim afalladi ogretmenin verdigi odevleri mi yapicak harflerimi çalışacak simdiden sitres yapti ne yapacagimi bilmiyorum yardimci olursaniz sevinirimBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

El Yazısını Gözünüzde Büyütmeyin
 
Reklam
 
www.miniminibirlerim.com
 


Yeni sitemiz www.minimini birlerim.com açıldı. Yeni çalışmalarımızı oradan takip edebilirsiniz. SORULARINIZ İÇİN YENİ SİTEMİZİ KULLANINIZ. OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ VİDEOLARINI İZLEYEMEYENLER YENİ SİTEMİZDEN SORUNSUZCA İZLEYEBİLİRSİNİZ . *** Videoları İzleyemeyenler Müjde! Youtube erişim engellemesi ile ilgili olarak izlenemeyen videolarımız için çözüm yolu bulunarak videolar yenilenmeye başlandı. İlk olarak OKUMA YAZMA ÖĞRETEN HARF VİDEOLARI bölümümüzdeki videolar yenilendi.** MASAL TELEVİZYONU bölümündeki videolarımız da yenilenmiştir.**** i, n, o, r, m ve e,l,a,t harflerinin yazılış videolarını soldaki menüde bulunan "El Yazısı Harf Videoları" bölümünde izleyebilirsiniz. **** MATEMATİK VİDEOLARI bölümüne Sincap Cimcime'nin yepyeni 7 tane videosu eklendi.

**************************

DİKKAT ÖNEMLİ !!! EL YAZISI ÖĞRETİMİ VİDEOLARINI İZLEYEBİLMENİZ İÇİN BİLGİSAYARINIZDA KÜÇÜK BİR AYAR YAPMANIZ GEREKİYOR. YAPMANIZ GEREKEN AYARLA İLGİLİ AÇIKLAMA ANASAYFAMIZIN ALTINDA MEVCUT.

**************************

Çocuklar! Şirinler, Keloğlan ve Nasrettin Hoca ÇİZGİ FİLM bölümünde sizleri bekliyor

**************************

Sitemiz sürekli güncellenmektedir.

**************************

Yeni sitemiz www.miniminibirlerim.com açıldı. Yeni çalışmalarımızı oradandan takip edebilirsiniz... OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ VİDEOLARINI İZLEYEMEYENLER YENİ SİTEMİZDEN SORUNSUZCA İZLEYEBİLİRSİNİZ

**************************

 
MİSYONUMUZ
 
www.miniminibirlerim.com sitesi olarak misyonumuz okula başlayan mini mini birlerimizin ilk okuma yazma öğretimi ve matematik dersi çalışmalarında velilerimize, öğretmenlerimize yardımcı olmaktır. Sitemizde ilk okuma yazma öğretimi görsel videolarla desteklenerek sunulmuştur. Matematik dersinin 1. sınıf konularının önemli bir bölümü gene görsel videolarla youtube paylaşım sistemi üzerinden sitemizde paylaşıma sunulmuştur. Sitemiz telif haklarına ve emeğe saygılı olmayı prensip edinmiştir. Başka sitelerden yapılan alıntı ve eklemelerde kaynak belirtmeye özen gösterilmiştir. Sitemiz üzerinde paylaşılan yazı ve eserlerin tüm hakları aksi belirtilmediği sürece sitemize aittir.

Google Gruplar
miniminibirlerim grubuna
kayıt ol

Alttaki kutuya mail adresinizi
yazıp, butona tıklayın.
E-posta:
Üye olduktan sonra e-mail adresinize gelecek maili onaylayarak üyeliğinizi aktifleştirebilirsiniz.
 
El Yazısını Gözünüzde Büyütmeyin
 
Sitemize bugüne kadar 2636012 ziyaretçi (9709315 klik) geldi.
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=www.miniminibirlerim.com sitemizde yer alan bilgi, belge, fotoğraf ve dokümanların her hakkı aksi belirtilmediği sürece www.miniminibirlerim.com sitesine aittir. Sitemizde yayınlanan bilgi, belge, doküman ve fotoğrafların yazılı izin alınmadan yayınlanması, kopyalanması, ticari amaçlarla kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası'na göre suçtur. Sitemiz hiçbir şekilde kar amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.